εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Ευημερία των Ζώων: Μέρος της Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής

0 comments
Ευημερία των Ζώων: Μέρος της Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής

 

Σε συνεδρίασή του, το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια νέα στρατηγική για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων, με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τη στρατηγική για την περίοδο 2012-2015.

 

Η απόφαση αυτή βασίζεται στην αντίληψη, ότι η καλή διαβίωση των ζώων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της βιώσιμης ζωικής παραγωγής. Έτσι το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ, καλεί στη λήψη νομοθετικών μέτρων για την προστασία εκτρεφόμενων ζώων, όπως αγελάδες γαλακτοπαραγωγής, βοοειδή πάχυνσης, πρόβατα και αίγες, εκτρεφόμενα ψάρια και κουνέλια, όρνιθες, γαλοπούλες, χήνες και πάπιες.

Ενθαρρύνει επίσης την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν δραστηριότητες ενημέρωσης και εκπαίδευσης της κοινής γνώμης για τον ουσιαστικό ρόλο της καλής διαβίωσης των ζώων στην προώθηση της υγείας των ζώων, της επισιτιστικής ασφάλειας και ενός βιώσιμου τομέα γεωργικών προϊόντων διατροφής.

Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου αναγνωρίζεται η ανάγκη περαιτέρω ενημέρωσης της ισχύουσας νομοθεσίας, ιδίως σε τομείς όπως η μεταφορά ζώων σε μεγάλες αποστάσεις, η καλή διαβίωση των βοοειδών σε διάστημα 6 μηνών, οι σκύλοι και οι γάτες που διατηρούνται στο πλαίσιο της οικονομικής δραστηριότητας και η σφαγή ζώων, προκειμένου να προσαρμοστούν στις πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις και τεχνικές εξελίξεις.

Επίσης, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, οι πολίτες δείχνουν υψηλό επίπεδο ανησυχίας για την καλή μεταχείριση των ζώων, ενώ θεωρούν σημαντικό τα εισαγόμενα προϊόντα από χώρες εκτός της ΕΕ να τηρούν τα ίδια πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων με αυτά που εφαρμόζονται στην ΕΕ.

Εκτιμάται ότι η καλύτερη διαβίωση των ζώων παρέχει οφέλη στον παραγωγό μέσω της μειωμένης θνησιμότητας, της βελτίωσης της υγείας και της υψηλότερης ποιότητας, της απόδοσης και της τιμής του τελικού προϊόντος. Μια ιδιαίτερα σημαντική συνέπεια της καλύτερης καλής διαβίωσης των ζώων είναι ότι τα ζώα γίνονται πιο ανθεκτικά στα παθογόνα. Αυτό μειώνει την ανάγκη για φαρμακευτική αγωγή και ως εκ τούτου συμβάλλει στην καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής και υποστηρίζει μέτρα βιοασφάλειας στη διαχείριση των ασθενειών των ζώων.

Σε ό,τι αφορά την υφιστάμενη νομοθεσία στα συμπεράσματα υπογραμμίζεται ότι δεν είναι περιεκτική, δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένα ελάχιστα πρότυπα για την προστασία πολλών εκτρεφόμενων ζώων, όπως αγελάδες γαλακτοπαραγωγής, βοοειδή πάχυνσης, πρόβατα και αίγες, εκτρεφόμενα ψάρια, εκτρεφόμενα κουνέλια, όρνιθες, γαλοπούλες, χήνες και πάπιες.