εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Ευλογιά και Ανασύσταση Εκτροφών

0 comments
Ευλογιά και Ανασύσταση Εκτροφών

 

Με έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής -Διεύθυνση Υγείας των Ζώων – Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων απαγορεύεται οποιαδήποτε αγοροπωλησία ζώων σε όλη τη Λέσβο.

 

Ειδικότερα, δίνονται οδηγίες για την ανασύσταση των εκτροφών, μετά τα κρούσματα Ευλογιάς. Κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί καμία ανασύσταση εκτροφής σε όλο το νησί πριν την άρση όλων των μέτρων, πριν δηλαδή την κατάργηση και της τελευταίας ζώνης επιτήρησης.

Οι προαναφερόμενοι χρόνοι αποτελούν τους ελάχιστους χρόνους που προβλέπει η νομοθεσία η οποία, ωστόσο, αναφέρεται σε διάφορα νοσήματα. Οι προαναφερόμενοι χρόνοι αυξάνονται ανάλογα με την επιδημιολογική εξέλιξη, τις ιδιαιτερότητες της επιζωοτίας, το χρόνο επώασης του κάθε νοσήματος, τον τρόπο μετάδοσής του και τη δυνατότητα επιβίωσης του συγκεκριμένου νοσογόνου παράγοντα.

Λόγω της εκτεταμένης επιζωοτίας στο νησί της Λέσβου, την μη ολοκλήρωση της εποπτείας στο σύνολο των εκμεταλλεύσεων και το γεγονός ότι, σύμφωνα με την βιβλιογραφία, ο ιός μπορεί να επιβιώσει στο εξωτερικό περιβάλλον μέχρι 6 μήνες, η ανασύσταση των εκτροφών πριν την πάροδο των 6 μηνών ενέχει κίνδυνο για τα νέο-εισαγόμενα ζώα.

Επιπλέον, τα μέτρα θα πρέπει να διατηρηθούν για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ελάχιστου που προβλέπει η νομοθεσία. Επιπρόσθετα, σας γνωρίζουμε ότι κατά την προηγηθείσα εμπειρία Ευλογιάς στη Χώρα, τηρήθηκε η διατήρηση του ελάχιστου χρονικού διαστήματος των 6 μηνών πριν την ανασύσταση των εκτροφών.

Σε κάθε περίπτωση, πριν την ανασύσταση της εκτροφής, θα πρέπει:

1) να έχουν εφαρμοστεί επαρκώς ο καθαρισμός, η απολύμανση και η απεντόμωση των χώρων λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες χρήσης των προϊόντων σε ό,τι αφορά την τήρηση των απαραίτητων χρονικών διαστημάτων, κ.λπ.,

2) να πληρούνται οι προϋποθέσεις ορθής τήρησης μέτρων βιοπροφύλαξης στην υποδομή και τη διαμόρφωση των εγκαταστάσεων της εκτροφής (σε αντίθετη περίπτωση, οι Αρμόδιες Αρχές δύνανται να μην επιτρέψουν την ανασύσταση της εκτροφής μέχρι την άρση αυτών των ελλείψεων),

3) να έχει ολοκληρωθεί η επιδημιολογική διερεύνηση για τον πιθανό τρόπο μετάδοσης του νοσήματος και να έχει συνταχθεί η αντίστοιχη έκθεση, σύμφωνα με το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης,

4) αμέσως πριν την είσοδο των ζώων, να πραγματοποιηθεί εκ νέου απολύμανση των εγκαταστάσεων,

5) λόγω της δυνατότητας επιβίωσης του ιού στο περιβάλλον, η ανασύσταση των εκτροφών θα πρέπει να γίνεται σταδιακά. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά, θα πρέπει να εισάγεται μικρός αριθμός ζώων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως μάρτυρες, οι οποίοι θα παραμείνουν εκεί για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ίσο με το χρόνο επώασης της νόσου (για την Ευλογιά, 21 ημέρες).

Οι μάρτυρες θα ελέγχονται κλινικά και εργαστηριακά και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει υποψία νόσου, θα επιτρέπεται η ολοκλήρωση της ανασύστασης της εκτροφής σταδιακά ανάλογα ?ε τον αριθμό των ζώων.

Συνοψίζοντας, η ανασύσταση των εκτροφών θα γίνεται μετά από έγκριση της Αρμόδιας Κτηνιατρικής Αρχής, και συμπληρώνεται το Υπόδειγμα του Σχεδίου Εκτάκτου Ανάγκης. Η εν λόγω Αρχή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις, καθώς και την επιδημιολογική εικόνα της νόσου σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, κατά την ημερομηνία της ανασύστασης.