εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Εγγραφές στη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων

0 comments

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων συνεχίζονται οι εγγραφές: από 1 έως 30 Ιουνίου και από 1 έως 14 Σεπτεμβρίου.
 
 
Η Σχολή βρίσκεται στη διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 3, Κατσικά Ιωαννίνων 
Τ.Κ 45 500, τηλ. 26510 92219, fax: 26510 93362.
Οι σπουδαστές παρακολουθούν εξειδικευμένα μαθήματα στις ειδικότητες Γαλακτοκομίας – Τυροκομίας, όπως: 

Τεχνολογία Γάλακτος, Χαρακτηριστικά και Ιδιότητες του Γάλακτος, Εργασιακό Περιβάλλον, Γεωργική Οικονομία και Παραγωγή. Κατά τη διάρκεια των σπουδών εκπαιδεύονται στην Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίμων, στον Εξοπλισμό Γεωργικών Βιομηχανιών Γάλακτος, καθώς και στη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. 
 
Η Σχολή στεγάζεται σε ένα σύγχρονο κτιριακό συγκρότημα και διαθέτει άριστη υλικοτεχνική υποδομή, βιβλιοθήκη και σύγχρονα εξοπλισμένα εργαστήρια.
Οι σπουδαστές, όταν αποφοιτήσουν είναι έτοιμοι να απασχοληθούν στη βιομηχανία γάλακτος και να στελεχώσουν με επιτυχία οποιαδήποτε μονάδα παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων ή και να ιδρύσουν δική τους μονάδα.  

   
   
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΕΠΑ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ο υποψήφιος προκειμένου να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής για φοίτηση στην Γαλακτοκομική ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων σύμφωνα με το άρθρο 10 του ΦΕΚ1106/τ.Β/21-07-2010, πρέπει να υποβάλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
α) Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του μαθητή εφόσον είναι ανήλικος.
β) Επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών της βαθμίδας από την οποία προέρχεται (τουλάχιστον ενδεικτικό της Α’ Λυκείου). 
γ) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του μαθητή και σε περίπτωση που δεν έχει αστυνομική ταυτότητα πιστοποιητικό του Δήμου ή της Κοινότητας στα μητρώα της οποίας είναι εγγεγραμμένος.
δ) Υπεύθυνη δήλωση για την κηδεμονία του μαθητή (αν είναι ανήλικος). 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ(Εφόσον υπάρχουν) 
α) Βεβαίωση κύριας ασφάλισης Ο.Γ.Α. για την ιδιότητα του κατά κύριο επάγγελμα γεωργού (του υποψηφίου ή των γονέων του εφόσον είναι προστατευόμενο μέλος).
β) Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους σε εργασία ανάλογη με την ειδικότητα (γαλακτοκομίας – τυροκομίας). Βεβαιώνεται με την προσκόμιση του βιβλιαρίου ενσήμων ΙΚΑ ή βεβαίωση της κύριας ασφάλισης ΟΓΑ, ή βεβαίωση εργοδότη με τα ασφαλιστικά ημερομίσθια (για προσωρινά ένσημα). 
γ) Βεβαίωση δήμου ή κοινότητας ότι κατοικούν μόνιμα σε ορεινές, δασικές ή ακριτικές περιοχές (οι οποίες ορίζονται συμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία). 
δ) Βεβαίωση από αρμόδια αρχή για τα τέκνα:
• ανίκανων προς εργασία γονέων ή
• αναπήρων ή 
• θυμάτων ειρηνικής περιόδου ή 
• αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης ή 
• πολυτέκνων.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά υπολογίζονται στην κατάταξη και επιλογή των υποψηφίων μαθητών. Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται, με βάση το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει κάθε υποψήφιος, σύμφωνα με τα εξής κριτήρια, όπως ορίζονται στην παραγράφο 4 του παραπάνω αναφερομένου άρθρου:
α) Αριθμός μορίων ίσος με το γενικό βαθμό του τίτλου σπουδών που προσκομίζει για την εισαγωγή του ο κάθε υποψήφιος.
β) 5 μόρια τα τέκνα των κατά κύριο επάγγελμα γεωργών 
γ) 5 μόρια η επαγγελματική εμπειρία σε εργασία ανάλογη με την ειδικότητα
δ) 3 μόρια η διαμονή σε ορεινές, δασικές ή ακριτικές περιοχές
ε) 3 μόρια τα τέκνα των ανίκανων προς εργασία γονέων, αναπήρων ή θυμάτων ειρηνικής περιόδου ή αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης ή πολυτέκνων.