εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Πολυνομοσχέδιο ΥΠΑΑΤ για την Κτηνοτροφία και τα Τρόφιμα

0 comments

 

Στο πολυνομοσχέδιο του ΥΠΑΑΤ περιλαμβάνονται σημαντικές αλλαγές σε πάρα πολλά σημεία, που αφορούν στους ελέγχους τροφίμων και ζωοτροφών, στις αδειοδοτήσεις των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και σε άλλα ζητήματα.
 
 
Ειδικότερα, περιλαμβάνονται άρθρα για αλλαγές σε παλιότερους νόμους. Οι σημαντικότερες αλλαγές είναι οι παρακάτω:

1.Παραχώρηση μέχρι 8 στρεμμάτων για τη δημιουργία σταύλων από την Περιφέρεια έναντι τιμήματος (Άρθρο 44), αξιοποιώντας δημόσιες εκτάσεις, με σκοπό την υλοποίηση των λεγόμενων «κτηνοτροφικών πάρκων». Κατ’ εξαίρεση δύναται να παραχωρείται ακίνητο και πέραν των 8 στρεμμάτων, εφόσον επιβάλλεται από τα όρια αρτιότητας που ισχύουν στην περιοχή όπου βρίσκεται το παραχωρούμενο ακίνητο. Με μέριμνα της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας καταρτίζεται σχεδιάγραμμα, στο οποίο περιγράφεται το παραχωρούμενο ακίνητο κατά θέση, εμβαδό και συντεταγμένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς. Στο σχεδιάγραμμα αποτυπώνεται η πρόσβαση στο παραχωρούμενο ακίνητο. Το τίμημα ορίζεται βάσει της μισθωτικής αξίας του ακινήτου, όπως αυτή προσδιορίζεται από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. Η παραχώρηση γίνεται χωρίς δημοπρασία Εφόσον καταθέσουν αίτηση περισσότεροι του ενός ενδιαφερόμενου για παραχώρηση της χρήσης του ίδιου ακινήτου, διενεργείται δημοπρασία.
 
Για το ρόλο του δασαρχείου αναφέρεται ότι η παράγραφος 5 του άρθρου 4 του ν. 4061/2012, αντικαθίσταται ως εξής: Για την παραχώρηση ακινήτου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 περίπτωση α, εκτός της παραχώρησης χρήσης για δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα και σύμφωνα με την παράγραφο 2 περιπτώσεις γ και δ, απαιτείται ο χαρακτηρισμός του από την αρμόδια δασική υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 998/1979, ωσότου δημοσιευθούν οι δασικοί χάρτες της χώρας.
 
Επιτρέπεται η εγκατάσταση σε δασικές εκτάσεις και δημόσιες χορτολιβαδικές
εκτάσεις και, στην περίπτωση μη ύπαρξης τέτοιων στην περιοχή ενδιαφέροντος,
εντός δασών, κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της περίπτωσης α της παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 4056/2012 (Α΄ 52), μελισσοκομείων, εκτροφείων θηραμάτων,
ιχθυοτροφείων, εκτροφείων γουνοφόρων και επισκέψιμων κτηνοτροφικών μονάδων εκτροφής απειλουμένων με εξαφάνιση αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων, με σκοπό τη διάσωση, διάδοση, προβολή και παραδοσιακή διαχείριση του
προαναφερθέντος ζωικού κεφαλαίου και των προϊόντων του.
 
Για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ο προϊστάμενος του αρμόδιου Δασαρχείου
ή της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών, εάν δεν υφίσταται Δασαρχείο σε επίπεδο νομού, χορηγεί άδεια εγκατάστασης/χρήσης κτηνοτροφικής μονάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 45, μετά τη θετική γνωμοδότηση της Επι τροπής Σταυλισμού και τη σύμφωνη επί αυτής γνώμη της Αρχής Αδειοδότησης του ν. 4056/2012 για την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 6 του ιδίου ως άνω
νόμου, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ετών, που δύναται να παραταθεί μετά
από αίτηση του ενδιαφερόμενου και εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι
προϋποθέσεις, όπως τέθηκαν με την αρχική αδειοδότηση. Στην άδεια εγκατάστασης/χρήσης κτηνοτροφικής μονάδας της παραγράφου 5γ ορίζονται υποχρεωτικά τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν, οι υποχρεώσεις του κατόχου της άδειας και οι συνέπειες μη τήρησης αυτών, που συνεπάγονται την
ανάκληση της άδειας. Οι άδειες εγκατάστασης/χρήσης κτηνοτροφικής μονάδας δεν
θεμελιώνουν κανένα άλλο δικαίωμα επί των εκτάσεων που διατίθενται για το
συγκεκριμένο σκοπό, πλην της αποκλειστικής χρήσης τους γι’ αυτόν.
 
2.Αδειοδότηση Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων (άρθρο 48-50). Με ταχύτερες διαδικασίες προβλέπεται να προχωρήσει η διαδικασία αδειοδότησης των σταύλων, τουλάχιστον με βάση το νέο νομοσχέδιο. Άδεια σταύλου σε τρεις μήνες και έλεγχος σε 30 μέρες, υπόσχεται το πολυνομοσχέδιο.
 
Συγκεκριμένα και εφόσον ο φάκελος υποβολής είναι πλήρης, μέσα σε 3 ημέρες θα εκδίδεται άδεια προέγκρισης εγκατάστασης, η οποία θα έχει την ισχύ άδειας εγκατάστασης μέχρι την έκδοση της τελευταίας και όχι πλέον των 3 μηνών ή των 6 μηνών, αν πρόκειται για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 998/1979 (Α΄289), όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. Για τον έλεγχο τήρησης των ανωτέρω προϋποθέσεων, η αρμόδια επιτροπή σταυλισμού, μετά από επιτόπιο έλεγχο, συντάσσει σχετικό πρακτικό, εντός προθεσμίας 30 ημερών από την κατάθεση του φακέλου. 
 
Εντός της ανωτέρω προθεσμίας των 30 ημερών και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, πιστοποιήσεων ή εγκρίσεων, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν υπερβαίνει τους 3 ή τους 6 μήνες, αν πρόκειται για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 998/1979 (Α΄289), όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, η ΑΑΑ εκδίδει την άδεια εγκατάστασης. Αν διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράλειψη ή παρέκκλιση από την ισχύουσα νομοθεσία ή από το περιεχόμενο των δικαιολογητικών του φακέλου, η ΑΑΑ καλεί τον ενδιαφερόμενο να αποκαταστήσει ή να συμπληρώσει τις διαπιστωθείσες ελλείψεις, εντός των ως άνω προθεσμιών. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσμίας ή ελλιπούς συμμόρφωσης ή μη τήρησης των προϋποθέσεων της παρ. 1 η αίτηση απορρίπτεται και σφραγίζονται οι τυχόν εγκαταστάσεις.
 
3.Έλεγχοι και κυρώσεις στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων (άρθρο 43). 

Τομείς της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών

Οι αρμόδιες αρχές, στο πλαίσιο άσκησης του επίσημου ελέγχου, σε περίπτωση που
διαπιστώνουν μη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις ή τις διαδικασίες που προβλέπει η ενωσιακή και εθνική νομοθεσία στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων και ζωοτροφών επιβάλλουν, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της μη συμμόρφωσης, το ιστορικό και το μέγεθος της επιχείρησης, κατά περίπτωση και στο βαθμό που απαιτείται, τα ακόλουθα μέτρα συμμόρφωσης:

α) Περιορισμό ή απαγόρευση διάθεσης στην αγορά τροφίμων ή ζωοτροφών.
β) Παρακολούθηση και εφόσον απαιτείται, την εντολή ανάκλησης ή απόσυρσης ή/και καταστροφής των τροφίμων ή ζωοτροφών.
γ) Αναστολή, μερική ή ολική, ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης.
Προσωρινή αναστολή λειτουργίας εγκατάστασης.
δ) Αναστολή ή ανάκληση της έγκρισης της εγκατάστασης.
ε) Υποβολή διαδικασιών εξυγίανσης.
στ) Επαναποστολή των τροφίμων ή ζωοτροφών στο κράτος μέλος αποστολής τους,
εφόσον γίνονται δεκτά.
ζ) Έγκριση χρήσης των τροφίμων ή ζωοτροφών για άλλους σκοπούς από εκείνους
για τους οποίους προορίζονταν αρχικά.
η) Προσωρινή αναστολή και ανάκληση άδειας κυκλοφορίας οχήματος μεταφοράς
τροφίμου.
θ) Κάθε άλλο μέτρο που κρίνει κατάλληλο η αρμόδια αρχή.
 
Τομέας υγείας και προστασίας των ζώων
 
Αν κατά τον επίσημο έλεγχο εντοπιστούν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης που
θίγουν ή θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των ζώων, τη δημόσια υγεία, τη
λειτουργικότητα των συστημάτων σήμανσης και καταγραφής των ζώων και την καλή διαβίωση των ζώων, οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα, τα
οποία, με την επιφύλαξη της τήρησης των ειδικότερων διατάξεων και μέτρων που
προβλέπονται από ειδικές διατάξεις.
 
Τομέας διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων (ΖΥΠ)
 
Οι αρμόδιες αρχές, στο πλαίσιο άσκησης του επίσημου ελέγχου, σε περίπτωση που
διαπιστώνουν μη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις ή τις διαδικασίες που προβλέπει η ενωσιακή ή εθνική νομοθεσία στα θέματα της διαχείρισης των ΖΥΠ επιβάλλουν, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της μη συμμόρφωσης, το ιστορικό και το μέγεθος της επιχείρησης, κατά περίπτωση και στο βαθμό που απαιτείται.

4.Δυνατότητα πώλησης των γαλακτοκομικών προϊόντων στις λαϊκές αγορές. Φορείς κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων επιτρέπεται να διαθέτουν ιδιοπαραχθέντα γαλακτοκομικά προϊόντα και εντός των λαϊκών αγορών, τηρουμένων, κατά τη μεταφορά και τη διαδικασία πώλησης αυτών, των ισχυουσών υγειονομικών και αγορανομικών διατάξεων, καθώς και των διατάξεων του ισχύοντος κάθε φορά Κώδικα Ποτών και Τροφίμων και αφού εφοδιαστούν προηγουμένως με την απαραίτητη άδεια.

5.Ασφάλιση επίσπορων καλλιεργειών. Ειδικά για επίσπορες καλλιέργειες, που λόγω ευνοϊκών εδαφολογικών και κλιματολογικών συνθηκών, καλλιεργούνται σε δύο περιόδους εντός του ίδιου έτους, το ανώτατο όριο, ανά δικαιούχο αποζημίωσης, προσδιορίζεται μέχρι το διπλάσιο του ορίου των 70.000 ευρώ, εφόσον έχει καταβληθεί η ειδική εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ.

6.Εισφορά ΕΛΓΟ (άρθρο 63). Οι πιστοποιημένοι, από τον ΕΛΓΟ – «ΔΗΜΗΤΡΑ», Γεωργικοί Σύμβουλοι και οι συνεργάτες τους καταβάλλουν, ως ειδική εισφορά, στον Οργανισμό ποσοστό επί της αμοιβής που λαμβάνουν από τους γεωργούς για τις παρεχόμενες προς αυτούς υπηρεσίες, το οποίο κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό του ΕΛ.Γ.Ο.-«ΔΗΜΗΤΡΑ» για την κάλυψη του διοικητικού κόστους διαχείρισης του Συστήματος Παροχής Γεωργικών Συμβουλών.

7.Μη εξυπηρετούμενα ενυπόθηκα δάνεια (Άρθρα 42 και 43). Το ποσόν του δανείου, για το οποίο έχει εγγραφεί υποθήκη, περιορίζεται σε ποσοστό εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%), εφόσον δεν υπερβαίνει το διπλάσιο αυτού, ενώ περιορίζεται στο διπλάσιο αυτού, αν είναι ανώτερο, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος. Σε περίπτωση εγγραφής υποθήκης σε περισσότερα του ενός αγροτικά ακίνητα, αγρότη ή τρίτου, η υποθήκη περιορίζεται από την Τράπεζα στο ακίνητο ή στα ακίνητα που εξασφαλίζουν την απαίτησή της μέχρι τα ως άνω όρια. 

Η νέα ληξιπρόθεσμη οφειλή, εξοφλείται από τον αγρότη, εφάπαξ, με καταβολή όλου του ποσού, κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης του εκκαθαριστή της Τράπεζας για το ύψος αυτής. Σε περίπτωση μη εξόφλησης του οφειλόμενου ποσού, για οποιονδήποτε λόγο, αυτό θεωρείται ως νέο μεσοπρόθεσμο δάνειο διάρκειας πέντε έως δέκα (5-10) ετών με επιτόκιο πέντε τοις εκατό (5%). Η ακριβής διάρκεια του νέου δανείου καθορίζεται από τον εκκαθαριστή βάσει του ύψους της οφειλής και της εκτιμώμενης μισθωτικής αξίας του ακινήτου. Στην σύμβαση του δάνειου η Τράπεζα δύναται να απαιτεί το δικαίωμα εκμίσθωσης του ακινήτου και την εκχώρηση του μισθώματος του εκμισθούμενου αγροτικού ακινήτου σε αυτήν, μέχρι την ολοσχερή εξόφληση του δανείου. Η εξόφληση του νέου δανείου γίνεται από τα μισθώματα που θα εισπραχθούν από την εκμίσθωση του ακινήτου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, με την εφαρμογή του νέου ολοκληρωμένου και αναμορφωμένου συστήματος επιτυγχάνεται: 

● Η ενοποίηση των διαφορετικών ως σήμερα συστημάτων επιβολής μέτρων και κυρώσεων των αρμοδίων αρχών της χώρας.(Ίδιες ποινές από όλες τις ελεγκτικές υπηρεσίες για την ίδια μη συμμόρφωση ή παράβαση)
● Η ενιαία και αναλογική αντιμετώπιση ομοειδών μη συμμορφώσεων. (π.χ. τι γίνεται με ένα προϊόν που δεν πρέπει να διατεθεί στην αγορά κατά την εισαγωγή όταν εντοπισθούν από διαφορετικούς ελεγκτές)
● Η συνδυαστική επιβολή μέτρων διοικητικών ποινικών κυρώσεων. (π.χ Τι γίνεται όταν για μια παράβαση ή μη συμμόρφωση πέρα από τις διοικητικές κυρώσεις πρέπει για το θέμα να επιληφθεί η δικαιοσύνη, ξεκαθαρίζει το τοπίο).
Επίσης, με το παρόν νομοσχέδιο επιχειρείται η ρύθμιση συγκεκριμένων θεμάτων και εκκρεμοτήτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που σκοπό έχουν, μέσα από τη βελτίωση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου να επιλυθούν προβλήματα που εντοπίσθηκαν κατά την εφαρμογή του, καθώς και την αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες.
● Ρύθμιση για τα μη εξυπηρετούμενα ενυπόθηκα δάνεια αγροτών (άρθρα 41, 42)
● Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4061/2012(Α΄66) (θέματα διαχείρισης γης, άρθρα 43 έως 46)
● Τροποποίηση διατάξεων των ν. 3874/2010 (Α΄151) και 2520/1997 (Α΄173) (μητρώο αγροτών, άρθρα 47, 48) 
● Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4056/2012 (Α΄52) (κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις άρθρα 50, 51, 52)
● Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4036/2012 (Α΄8) (θέματα φυτοπροστασίας, άρθρα 53,54)
● Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4039/2012 (Α΄15) (ζώα συντροφιάς, άρθρα 55,56)
● Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1565/1985 (Α΄164) (λιπάσματα, άρθρο 58)
● Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥπΑΑΤ (εργαστηριακές αναλύσεις τροφίμων, επικίνδυνη και ανθυγιεινή εργασία κτηνιάτρων, ρυθμίσεις Μπενάκειου).