εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Εξαίρεση από την Κατεδάφιση των Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων

0 comments

 

Παράταση για δύο χρόνια της Απόφασης για την εξαίρεση από την κατεδάφιση πτηνο-κτηνοτροφικών εγκατασάσεων προβλέπεται σε πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 
Σε πολυνομοσχέδιο αρμοδιότητας του ΥΠΑΑΤ με γενικότερο θέμα την υγιεινή, την ασφάλεια των τροφίμων, των υποπροϊόντων, των ζωοτροφών την υγεία, την προστασία των ζώων και άλλες διατάξεις προβλέπεται στο άρθρο 49 η παράταση για 2 χρόνια της προθεσμίας εξαίρεσης από την κατεδάφιση χωρίς πρόστιμο για τις κτηνοτροφικές μονάδες που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σχετικές διαδικασίες.   
 
Οι αρμόδιες υπηρεσίες πιστεύουν ότι πρόκειται για τον τελευταίο κρίκο της αλυσίδας των αναβολών προθεσμίας των σχετικών δικαιολογητικών, που ξεκίνησε από το 2006 και εξακολουθεί μέχρι σήμερα, χωρίς το πρόβλημα της οριστικής αδειοδότησης των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων να έχει επιλυθεί οριστικά.
Οι συνέπειες αυτής της εκκρεμότητας είναι τόσο σοβαρές, όσο η ίδια η παρεμπόδιση της ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού της κτηνοτροφίας εξ΄αιτίας της δυσχέρειας των   περιβαλλοντικών κυρίως αδειοδοτήσεων που αντιμετωπίζουν σε χρόνια βάση οι κτηνοτροφικές μονάδες.  
 
Σήμερα εκτιμάται ότι η μεγάλη πλειοψηφία των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, είτε δεν διαθέτει άδεια λειτουργίας, είτε η άδεια τους χρειάζεται ανανέωση,  ενώ σε ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό μονάδων είναι σίγουρο ότι έχουν γίνει αυθαίρετες κατασκευές.
 
Από το 2013 το πρόβλημα της ελλιπούς αδειοδότησης γίνεται καθοριστικό για την ίδια την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής κτηνοτροφίας, διότι σύμφωνα με τη νέα ΚΑΠ 2013-2020 μόνο οι παραγωγοί με άδεια λειτουργίας θα είναι δικαιούχοι ενισχύσεων, θα εντάσσονται σε σχέδια βελτίωσης, σε προγράμματα νέων αγροτών, ακόμα και θα μπορούν να διαθέτουν τα προϊόντα τους για εμπορία και επεξεργασία.  
 
Ιστορικό 
 
Η εξαίρεση από την κατεδάφιση χωρίς πρόστιμο για αυθαίρετες κατασκευές πριν το 2003 σε κτηνοτροφικές μονάδες ισχύει από το 2006 με τις υπουργικές αποφάσεις 244203/2006 και 331652 /2006 σε εφαρμογή του άρθρου 4 του Νόμου 3399/2005. Προϋπόθεση είναι η απόκτηση η εναλλακτικά η ανανέωση της άδειας λειτουργίας τους μετά από έγκριση περιβαλλοντικών όρων. 
 
Παρά το ενθαρρυντικό όμως αυτό μέτρο για την τακτοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών η μεγάλη πλειοψηφία των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων παρέμενε και στα επόμενα χρόνια χωρίς άδεια λειτουργίας, εξαιτίας των δυσκολιών που συναντούσαν οι κτηνοτρόφοι λόγω των απαιτήσεων της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
 
Για σειρά ετών οι προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών δεν μπορούσαν να τηρηθούν, με αποτέλεσμα να αποφασισθούν τέσσερις τροποποιήσεις της αρχικής νομοθεσίας με αντίστοιχες παρατάσεις των προθεσμιών  μέχρι το τέλος του 2011. Είναι χαρακτηριστικό ότι όλα τα έτη οι υπερβάσεις των προθεσμιών αφορούν μόνο την υποβολή φακέλων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και οι παρατάσεις αναφέρονται στα αντίστοιχα δικαιολογητικά. 
 
Παράλληλα καταβλήθηκαν προσπάθειες απλοποίησης των διαδικασιών της άδειας λειτουργίας των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων με την θέσπιση διατάξεων που περιλαμβάνονται στους νόμους 3096/2008 «ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις» και 4056/2012 «ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις». Η περιβαλλοντική αδειοδότηση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων τροποποιήθηκε ως προς τις διαδικασίες έγκρισης περιβαλλοντικών όρων με το Νόμο 4014/2011. Με τους δύο αυτούς Νόμους καταργήθηκε η τακτοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών στις κτηνοτροφικές μονάδες πριν το 2003 που προβλέπει το άρθρο 4 του Νόμου 3399/2005. Στο τέλος του 2011 με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φακέλων για τις άδειες λειτουργίας δόθηκαν ακόμη δύο παρατάσεις, η πρώτη μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2012 και η δεύτερη μέχρι το τέλος του 2012.  
 
Από τον Ιανουάριο του 2013 διαπιστώθηκε ακόμη μία φορά ότι λίγες σχετικά κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις απέκτησαν κανονικά άδεια λειτουργίας, ενώ παρέμενε υπερβολικά μεγάλο το ποσοστό αυτών που δεν έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Επομένως χρειάσθηκε να κατατεθεί νέα νομοθεσία που να παρατείνει και να εξορθολογήσει τις αδειοδοτήσεις των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων σε νέα βάση, ώστε να μπορούν να εντάσσονται σε αναπτυξιακά  προγράμματα και να είναι δικαιούχοι ενισχύσεων στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ 2014-2020. Η αναθεωρημένη νομοθεσία περιλαμβάνεται στο νέο πολυνομοσχέδιο που προαναφέρθηκε και προβλέπει στο άρθρο 48 την τροποποίηση του Νόμου 4056/2012 με διατάξεις απλοποίησης των διαδικασιών και στο άρθρο 49 την παράταση των προθεσμιών τακτοποιήσεων των αυθαίρετων κατασκευών στα πλαίσια του Νόμου 4014/2011.
 
Το άρθρο 49  του πολυνομοσχεδίου 
 
Στο άρθρο αυτό επιχειρείται η κάλυψη όλων των κατηγοριών εκμεταλλεύσεων ζωικής παραγωγής που έχουν κάνει αυθαίρετες κατασκευές και σήμερα αποκλείονται από την έκδοση άδειας λειτουργίας εξαιτίας υπέρβασης των προθεσμιών κατάθεσης των σχετικών δικαιολογητικών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, όπου απαιτείται, σύμφωνα με το Νόμο 4014/2001. 
 
Επίσης δίνεται προθεσμία δύο ετών που θεωρείται σχετικά ικανή για την ολοκλήρωση των διαδικασιών αδειοδότησης, ενώ σε περιπτώσεις υπερβάσεων των προθεσμιών λόγω γραφειοκρατικών εμποδίων η προθεσμία μπορεί να παρατείνεται για ένα ακόμη χρόνο.  
 
Οι κατηγορίες αυθαιρεσιών που καλύπτονται είναι οι εξής:
 
• Για όσες έχουν ανεγερθεί μέχρι την 20-3-2003, που δεν υπέβαλλαν σχετικές αιτήσεις στα πλαίσια του ν. 3399/2005.
• Για όσες έχουν ανεγερθεί μέχρι μετά την 20-3-2003 και μέχρι την 12-3-2012.
 
Το ερώτημα που κυριαρχεί είναι εάν και με το νομοσχέδιο αυτό αίρονται οι πραγματικές αιτίες που οδηγούν σε καθυστερήσεις των αδειοδοτήσεων των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και κατ΄επέκταση σε αναχώματα ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού της κτηνοτροφίας στην Ελλάδα ή εάν θα αναπαραχθεί η χρόνια μέχρι σήμερα δυσπραγία στον εκσυγχρονισμό της ζωικής παραγωγής. Δηλαδή εάν το νέο νομοσχέδιο είναι ένας ακόμα κρίκος στην αλυσίδα των νόμων και αποφάσεων που δεν καταπολεμά τις βαθύτερες αιτίες των υστερήσεων και απλώς παρατείνει τη στασιμότητα στην περιβαλλοντική αδειοδότηση και ενδεχόμενα μετά από δύο χρόνια χρειασθεί νέος κύκλος διαβουλεύσεων για παρατάσεις προθεσμιών και αντίθετα χρονικής μετάθεσης του προβλήματος.
  
Οι επαγγελματικές οργανώσεις των κτηνοτρόφων ανακινούν σε μόνιμη βάση τον προβληματισμό για τις δυσχέρειες εφαρμογής της νομοθεσίας αδειοδότησης των εκμεταλλεύσεων, έχουν συμβάλλει στις παρατάσεις των προθεσμιών, και υποβάλλουν συνεχώς προτάσεις βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου, ώστε να προσαρμόζεται καλλίτερα στην πραγματικότητα.
 
Επίσης οι επαγγελματικές οργανώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν διατυπώσει παρατηρήσεις για τις υπερβολικές απαιτήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας στο θέμα των αδειοδοτήσεων των κτηνοτροφικών μονάδων, που οδηγεί συχνά σε υπερβολικό κόστος και υποβάθμιση της ανταγωνιστικότητας της παραγωγής στη διεθνή αγορά. 
 
Του Σπύρου Σώκου, Γεωπόνου
D.Ε.Α. αγροτική  ανάπτυξη