εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Το ΕΚ δεν εγκρίνει απόφαση της Commission για εισαγωγή ΓΤ σόγιας

0 comments
Το ΕΚ δεν εγκρίνει απόφαση της Commission για εισαγωγή ΓΤ σόγιας

 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το κείμενο-ψήφισμα P9_TA(2022)0115 εγκαλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  να αναστείλει αμέσως την εισαγωγή ΓΤ σόγιας που καλλιεργείται στη Βραζιλία και την Αργεντινή, η οποία είναι ανθεκτική στα ζιζανιοκτόνα γενικά και ιδιαίτερα αυτά με συστατικό τη γλυφοσάτη και  να αποσύρει την εκτελεστική απόφασή της.

 

 

 

Γενετικώς τροποποιημένη σόγια MON 87769 × MON 89788 – Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Απριλίου 2022 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87769 × MON 89788, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D078875/02 – 2022/2566(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

έχοντας υπόψη διάφορες παραμέτρους μεταξύ αυτών την «Έλλειψη αξιολόγησης του συμπληρωματικού ζιζανιοκτόνου», τα ανθεκτικά στα ζιζανιοκτόνα φυτά και λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορες μελέτες καταδεικνύουν ότι η καλλιέργεια γενετικώς τροποποιημένων φυτών που είναι ανθεκτικά στα ζιζανιοκτόνα οδηγεί σε μεγαλύτερη χρήση συμπληρωματικών ζιζανιοκτόνων, κυρίως λόγω της εμφάνισης ζιζανίων ανθεκτικών στα φυτοφάρμακα,

λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Νοέμβριο του 2015 η EFSA κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, κατά πάσα πιθανότητα, η γλυφοσάτη δεν είναι καρκινογόνος, και τον Μάρτιο του 2017 ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν απαιτείται ταξινόμηση,

λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντιθέτως, το 2015 ο Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο —η ειδική υπηρεσία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον καρκίνο— ταξινόμησε τη γλυφοσάτη στις μάλλον καρκινογόνους για τον άνθρωπο ουσίες,

λαμβάνοντας υπόψη ότι ως προς τις «Παρατηρήσεις των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών», τα κράτη μέλη υπέβαλαν στην EFSA πολλές επικριτικές παρατηρήσεις κατά την τρίμηνη περίοδο διαβούλευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν την παρατήρηση ότι δεν πληρούνται οι βασικές απαιτήσεις της EFSA όσον αφορά τον σχεδιασμό των δοκιμών για την αξιολόγηση του κινδύνου για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές των ανθεκτικών στα ΓΤ ζιζανιοκτόνα φυτών,

λαμβάνοντας υπόψη ότι ως προς την «Τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων της Ένωσης» για το δικαίωμα στη διατροφή, τα επικίνδυνα φυτοφάρμακα έχουν καταστροφικές επιπτώσεις στην υγεία, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες,

λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) 3.9 των Ηνωμένων Εθνών αφορά τη σημαντική μείωση, έως το 2030, του αριθμού των θανάτων και των ασθενειών λόγω επικίνδυνων χημικών ουσιών, καθώς και λόγω της ρύπανσης και της μόλυνσης του αέρα, των υδάτων και του εδάφους,

λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση της εισαγωγής ΓΤ σόγιας θα αύξανε τη ζήτηση για την εν λόγω καλλιέργεια που υποβάλλεται σε επεξεργασία με γλυφοσάτη, η οποία αποτελεί το κύριο συστατικό του Roundup, ενός από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα ζιζανιοκτόνα με βάση τη γλυφοσάτη στον κόσμο, μπορεί να προκαλέσει απώλεια βιοποικιλότητας, καθιστώντας τα οικοσυστήματα πιο ευάλωτα στη ρύπανση και την κλιματική αλλαγή,

λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 ορίζει ότι τα ΓΤ τρόφιμα ή ζωοτροφές δεν πρέπει να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου, στην υγεία των ζώων ή στο περιβάλλον,

λαμβάνοντας υπόψη ότι ως προς τη «Μη δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων» η ψηφοφορία της 8ης Μαρτίου 2022 στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, που αναφέρεται στο άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, δεν οδήγησε σε έκδοση γνωμοδότησης, κάτι που σημαίνει ότι η αδειοδότηση δεν υποστηρίχθηκε από μια ειδική πλειοψηφία των κρατών μελών,

λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή εξακολουθεί να εγκρίνει ΓΤΟ, παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζει και η ίδια την ύπαρξη δημοκρατικού ελλείμματος, την έλλειψη στήριξης από την πλευρά των κρατών μελών και τις ενστάσεις του Κοινοβουλίου,

 

1.εκτιμά ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003.

  1. θεωρεί ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής δεν είναι σύμφωνο με το δίκαιο της Ένωσης, υπό την έννοια ότι δεν συνάδει με τον σκοπό του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, ο οποίος είναι, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, να προσφέρει τη βάση για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ζωής και της υγείας του ανθρώπου, της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων, του περιβάλλοντος και των συμφερόντων των καταναλωτών σε σχέση με τα ΓΤ τρόφιμα και ζωοτροφές, εξασφαλίζοντας παράλληλα την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
  2. ζητεί από την Επιτροπή να αποσύρει την εκτελεστική απόφασή της.
  3. καλεί την Επιτροπή να μην εγκρίνει την εισαγωγή ΓΤ καλλιεργειών ανθεκτικών στα ζιζανιοκτόνα, λόγω της επακόλουθης αυξημένης χρήσης συμπληρωματικών ζιζανιοκτόνων και, συνακόλουθα, των αυξημένων κινδύνων για τη βιοποικιλότητα, την ασφάλεια των τροφίμων και την υγεία των εργαζομένων.
  4. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή αναγνώρισε τελικά, σε επιστολή της με ημερομηνία 11 Σεπτεμβρίου 2020 προς τα μέλη, την ανάγκη να λαμβάνεται υπόψη η βιωσιμότητα κατά τη λήψη αποφάσεων για την έγκριση ΓΤΟ2, εκφράζει, ωστόσο, τη βαθιά απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει συνεχίσει από τότε να εγκρίνει ΓΤΟ για εισαγωγή στην Ένωση, παρά τις επανειλημμένες αντιρρήσεις του Κοινοβουλίου και της πλειοψηφίας των κρατών μελών, που ψηφίζουν κατά.
  5. καλεί την Επιτροπή να αναστείλει αμέσως την εισαγωγή ΓΤ σόγιας που καλλιεργείται στη Βραζιλία και την Αργεντινή, με χρήση του άρθρου 53 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, εάν είναι αναγκαίο, έως ότου τεθούν σε εφαρμογή αποτελεσματικοί νομικά δεσμευτικοί μηχανισμοί για την πρόληψη της διάθεσης στην αγορά της Ένωσης προϊόντων που συνδέονται με την αποψίλωση των δασών και τις σχετικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
  6. παροτρύνει εκ νέου την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις υποχρεώσεις της Ένωσης στο πλαίσιο διεθνών συμφωνιών, όπως η Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη βιολογική ποικιλότητα και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών, επαναλαμβάνει την έκκλησή του να συνοδεύονται τα σχέδια εκτελεστικών πράξεων από αιτιολογική έκθεση στην οποία θα εξηγείται ο τρόπος με τον οποίον τηρούν την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης».
  7. τονίζει ότι οι τροπολογίες που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 17 Δεκεμβρίου 2020 επί της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/20114 , οι οποίες εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο ως βάση για τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, αναφέρουν ότι η Επιτροπή δεν εγκρίνει ΓΤΟ όταν δεν υπάρχει ειδική πλειοψηφία των κρατών μελών υπέρ και επιμένει ότι η Επιτροπή πρέπει να σεβαστεί τη θέση αυτή και καλεί το Συμβούλιο να συνεχίσει τις εργασίες του και να εγκρίνει επειγόντως μια γενική προσέγγιση επί του φακέλου αυτού.
  8. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Καίτη Μυλωνά
Κτηνίατρος

mylonakaiti@gmail.com

Πηγή: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0115_EN.html