εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Ενθάρρυνση γεωργικών πρακτικών που συμβάλλουν στη δέσμευση άνθρακα από την ατμόσφαιρα και στην αποθήκευση του στο έδαφος

0 comments
Ενθάρρυνση γεωργικών πρακτικών που συμβάλλουν στη δέσμευση άνθρακα από την ατμόσφαιρα και στην αποθήκευση του στο έδαφος

 

Οι Υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ, στη συνεδρίασή τους στις 7 Απριλίου 2022 ενέκριναν συμπεράσματα σχετικά με την δέσμευση άνθρακα, με βάση την ανακοίνωση της Επιτροπής για τους «βιώσιμους κύκλους άνθρακα» που αφορούν τη γεωργία και τη δασοκομία και στοχεύουν στην ενθάρρυνση γεωργικών πρακτικών που συμβάλλουν στη δέσμευση άνθρακα από την ατμόσφαιρα και στην αποθήκευση του στο έδαφος ή στη βιομάζα με βιώσιμο τρόπο.

 

 

 

Αυτές οι πρακτικές μπορεί να περιλαμβάνουν, από την πλευρά της γεωργίας, τη φύτευση φρακτών ή δέντρων, την καλλιέργεια οσπρίων, τη χρήση αλιευτικών καλλιεργειών και καλλιέργειες, την εξάσκηση της γεωργίας διατήρησης και τη διατήρηση τυρφώνων, και από την πλευρά της δασοκομίας, αναδάσωση.

Τα συμπεράσματα διευκρινίζουν τι περιμένει το Συμβούλιο από το πλαίσιο πιστοποίησης για τις αφαιρέσεις άνθρακα, για το οποίο θα ακολουθήσει νομοθετική πρόταση στο τέλος του τρέχοντος έτους, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αποδίδεται οικονομική αξία σε πρακτικές που αυξάνουν την αφαίρεση και αποθήκευση άνθρακα, με βάση επιστημονικά αποδεδειγμένες μετρήσεις απαιτήσεις.

Στα συμπεράσματά του, το Συμβούλιο χαιρέτισε την ανακοίνωση και αναγνώρισε τον βασικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν η γεωργία και η δασοκομία στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής απορροφώντας άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Οι Υπουργοί αναγνώρισαν επίσης τη σημασία της παροχής οικονομικής στήριξης που προσφέρει επαρκή κίνητρα σε αγρότες και δασοκόμους παράλληλα με την κοινή γεωργική πολιτική, τόσο από δημόσιους όσο και από ιδιωτικούς πόρους, προκειμένου να τους ενθαρρύνουν να υιοθετήσουν αυτές τις φιλικές προς το κλίμα πρακτικές. Επιπλέον, υποστήριξαν το σχέδιο της Επιτροπής να συγκροτήσει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων από εκπροσώπους γεωργίας και δασοκομίας, θεώρησαν ότι αυτή η ομάδα θα ήταν σε καλή θέση για να αξιολογήσει και να λάβει υπόψη τα υφιστάμενα συστήματα πιστοποίησης άνθρακα και να μοιραστεί παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών από όλη την ΕΕ, και κάλεσαν η Επιτροπή θα συνεργαστεί με την ομάδα για να εξετάσει την επέκταση της πιστοποίησης ώστε να συμπεριλάβει μειώσεις στα αέρια του θερμοκηπίου, ιδιαίτερα στο μεθάνιο και το οξείδιο του αζώτου.

Τα κράτη μέλη τόνισαν επίσης ότι ο πρωταρχικός σκοπός της γεωργίας της ΕΕ, όπως ορίζεται στις Συνθήκες, είναι η διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας και ότι αυτός ο στόχος δεν πρέπει να τεθεί σε κίνδυνο. Τέλος, τα συμπεράσματα τόνισαν τη σημασία του να λαμβάνονται υπόψη οι περιφερειακές ιδιαιτερότητες και να αποφεύγεται κάθε περιττός διοικητικός φόρτος κατά τη δημιουργία του πλαισίου πιστοποίησης, το οποίο θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο απλό και διαφανές.

Πηγή: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/04/07/council-adopts-conclusions-on-carbon-farming/