εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Κανονισμός 2017/625 για τους Επίσημους Ελέγχους στα Τρόφιμα Ζωικής Προέλευσης

0 comments
Κανονισμός 2017/625 για τους Επίσημους Ελέγχους στα Τρόφιμα Ζωικής Προέλευσης

Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος (ΕΔΟΚ) οργάνωσε επιμορφωτική ημερίδα την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου στην Αίγλη του Ζαππείου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον Κανονισμό 2017/625 επί των επίσημων ελέγχων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.

 

Ο Καν.625/2017 εφαρμόζεται στους επίσημους ελέγχους που διενεργούνται για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τους κανόνες, είτε αυτοί θεσπίζονται σε κοινοτικό επίπεδο είτε από τα κράτη μέλη, για την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ε.Ε., όσον αφορά μεταξύ άλλων τους τομείς:

– των τροφίμων και της ασφάλειας των τροφίμων, της ακεραιότητας και της θρεπτικότητας σε κάθε στάδιο της παραγωγής, της μεταποίησης και της διανομής των τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που αποσκοπούν στη διασφάλιση θεμιτών πρακτικών στις εμπορικές συναλλαγές και στην προστασία των συμφερόντων και της ενημέρωσης των καταναλωτών, καθώς και της κατασκευής και χρήσης υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα·

– των ζωοτροφών και της ασφάλειας των ζωοτροφών, σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής, της μεταποίησης, της διανομής και της χρήσης των ζωοτροφών, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που αποσκοπούν στη διασφάλιση θεμιτών πρακτικών στις εμπορικές συναλλαγές και στην προστασία της υγείας, των συμφερόντων και της ενημέρωσης των καταναλωτών·

– των απαιτήσεων για την υγεία των ζώων και για την καλή μεταχείριση των ζώων·

– της χρήσης και της επισήμανσης των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης, των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων και των εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων.

Σημειώνεται επίσης ότι ο 625/2017 τροποποιεί μεταξύ άλλων και τους Κανονισμούς:

999/2001 «για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τις μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες»

1099/2009 «για την προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους»

1069/2009 «περί υγειονομικών κανόνων για τα ζωικά υποπροϊόντα».

Ο Κανονισμός, που ξεκίνησε να εφαρμόζεται από το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου, καταργεί τον 854/2004 «για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο», αλλά και τον 882/2004 «για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων».

Όπως τόνισε  στον χαιρετισμό του προς του συμμετέχοντες ο Πρόεδρος της ΕΔΟΚ, Λευτέρης Γίτσας, «Ένας από τους βασικούς σκοπούς της ΕΔΟΚ είναι  να βοηθήσει ώστε  ο Τομέας του κρέατος να αποτελέσει πραγματικό μοχλό οικονομικής ανάπτυξης και «κεφάλαιο» για τη χώρα μας. Αυτό σημαίνει ότι η ΕΔΟΚ συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους, καταγράφει τις τάσεις, αναγνωρίζει τις προκλήσεις, διακρίνει τις προοπτικές και στοχεύει να συμβάλλει ώστε οι επαγγελματίες όλων των κλάδων του κρέατος να αποκτούν τα απαιτούμενα γνωστικά εργαλεία για την υλοποίηση του έργου τους.

Ανάμεσα στις ουσιαστικότερες αρμοδιότητες που έχει η ΕΔΟΚ με τον θεσμικό της ρόλο ως συνομιλητή των αρμόδιων Αρχών και του Υπουργείου είναι επίσης η διάχυση της γνώσης προς κάθε κατεύθυνση, και σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται αυτή η ημερίδα, με αντικείμενο τις αλλαγές που επιφέρει η νέα νομοθεσία και πως θα γίνει η μετάβαση στο νέο καθεστώς».

Συντονιστής των εργασιών της ημερίδας ήταν ο Θωμάς Αλεξανδρόπουλος, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ, ο οποίος τόνισε πως  «η πληθώρα νομοθεσίας που έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθιστά σαφές ότι, αφενός τα αντικείμενα διευρύνονται και  αφετέρου ότι  το προσωπικό που βαίνει διαρκώς μειούμενο επιφορτίζεται με  πάρα πολλές  δράσεις που πρέπει να γίνουν. Μετά την έξοδο από το μνημόνιο αρχίζει να θεραπεύεται αυτό το πρόβλημα, όπως έδειξε η άμεση πρόσληψη 46 Κτηνιάτρων για την αντιμετώπιση της πανώλης των χοίρων και η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 171 εποχιακούς γεωτεχνικούς υπαλλήλους. Έχουμε τρόπους για να εφαρμόσουμε όσα προβλέπονται από το κοινοτικό δίκαιο και θα το πράξουμε».

Η Παναγιώτα Παπαδάκη, Προϊσταμένη κατ’ αναπλήρωση της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ, η οποία πρωτοστάτησε στην οργάνωση  της επιμορφωτικής ημερίδας, εξήγησε τις βασικές αρχές του Κανονισμού 2017/625, υπογραμμίζονται ότι καθορίζει επακριβώς τον τρόπο που θα διεξάγονται οι επίσημοι έλεγχοι για να επιτευχθούν οι στόχοι που τίθενται από τον γενικό Κανονισμό 178/2002, ενώ μεγάλο μέρος του, περισσότερο από το μισό, αφορά τις εισαγωγές. Στη συνέχεια η κα Παπαδάκη εξήγησε το ανανεωμένο πρόγραμμα για τον υπολογισμό ανάλυσης της επικινδυνότητας των εγκαταστάσεων στο πλαίσιο του νέου Κανονισμού. Ενημέρωσε, δε, το ακροατήριο ότι η σχετική ΚΥΑ και για τους έκτακτους ελέγχους βρίσκεται στο στάδιο της νομικής επεξεργασίας και αναμένεται να δημοσιοποιηθεί μέχρι το τέλος Ιανουαρίου.

Για τον ρόλο και τη σημασία σχετικά με την ευθύνη και εποπτεία του επίσημου Κτηνιάτρου στους ελέγχους στα σφαγεία υπό τον νέο Κανονισμό μίλησε η Ανθή Λάγιου, Κτηνίατρος στο Τμήμα Σφαγείων της Κτηνιατρικής Διεύθυνσης του ΥΠΑΑΤ,  εξηγώντας τι ακριβώς συνεπάγεται η διεξαγωγή ελέγχων, «υπό την ευθύνη του επίσημου Κτηνιάτρου» και «υπό την εποπτεία του επίσημου Κτηνιάτρου» και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να βοηθά το προσωπικό των σφαγείων.

Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού και Συντονισμού Κτηνιατρικών Εργαστηριακών Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ, έδωσε το νέο πλαίσιο για τις ρυθμίσεις που ξεκίνησαν να εφαρμόζονται από τον Απρίλιο του 2017, για όσες ξεκινούν τώρα και όσες πρόκειται να εφαρμοστούν το 2022.

Για τις αλλαγές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με τα εμπορικά πρότυπα μίλησε η Χρυσούλα Παπαδημητρίου, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ, αναφέροντας ότι τα προϊόντα για τα οποία έχουν θεσπιστεί πρότυπα εμπορίας  μπορούν να διατίθενται στην αγορά της Ένωσης μόνο εάν ικανοποιούν τα εν λόγω πρότυπα. Πρόσθεσε δε, ότι ο νέος Κανονισμός θα εφαρμόζεται στους ελέγχους που διενεργούνται με στόχο τον εντοπισμό ενδεχόμενων δόλιων ή παραπλανητικών πρακτικών που περιλαμβάνουν πρότυπα εμπορίας γεωργικών προϊόντων.

Για το Δίκτυο Προειδοποίησης και Συνεργασίας RASFF (κινδύνων) AAC (διοικητικής συνεργασίας) και FFN (καταπολέμησης της απάτης στα τρόφιμα) μίλησε η Χαρ. Καραμολέγκου συνεπικουρούμενη από τον Δρ Κων/νο Μπαρμπέρη από τη Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτών του ΕΦΕΤ, εξηγώντας τη δημιουργία μηχανογραφικού συστήματος διαχείρισης πληροφοριών για τους επίσημους ελέγχους  για την ενοποιημένη λειτουργία των μηχανισμών και των εργαλείων ελέγχων.

Η Διονυσία Μίντζα, Προϊσταμένη Τμήματος Αλιευμάτων, Γάλακτος και Λοιπών Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης της Δ/νσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ, ανέλυσε τις αλλαγές στη νομοθεσία στον τομέα των αλιευμάτων και των λοιπών τροφίμων ζωικής προέλευσης, τονίζοντας ότι ο νέος Κανονισμός έχει πρόσθετες απαιτήσεις για επίσημους ελέγχους.

Ο Καθηγητής Ανδρέας Γεωργούδης, Γενικός Διευθυντής της ΕΔΟΚ, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες του τομέα του κρέατος για την προσαρμογή του στις αρχές της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (European Green Deal) και στις απαιτήσεις του Kανονισμού 2017/625, αναδεικνύοντας τα σημεία όπου απαιτούνται ακόμα διευκρινίσεις και κινητοποίηση από πλευράς των επαγγελματιών του τομέα του κρέατος σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας,  από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση. Ενημέρωσε τους συμμετέχοντες  για την πρωτοβουλία δημιουργίας της δικτυακής πύλης MeatTheFacts, η οποία προέρχεται από ευρωπαϊκές οργανώσεις του τομέα, όπως η UECBV, μέλος της οποίας είναι η ΕΔΟΚ, και η COPA&COGECA, που στοχεύουν στην πληροφόρηση του καταναλωτικού κοινού για τις ευρύτερες συνέπειες της δαιμονοποίησης της παραγωγής και  κατανάλωσης του κρέατος που θα οδηγήσει στον αφανισμό της κτηνοτροφίας. Τόνισε επίσης την ανάγκη της συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων μερών στη χώρα μας ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που θα δώσουν τη δυνατότητα υπολογισμού του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του τομέα και την εποικοδομητική συμβολή του στην επικείμενη συζήτηση στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας της Ε.Ε.

Για τις αλλαγές στις εισαγωγές και εξαγωγές τροφίμων ζωικής προέλευσης μίλησε η Εύη Χατζηγιαννάκου, από το Τμήμα Αλιευμάτων, Γάλακτος και Λοιπών Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης της Δ/νσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ, η οποία επεσήμανε ότι σήμερα εκδίδονται 208 επίσημα πιστοποιητικά ή επίσημες βεβαιώσεις που καλύπτονται από 37 νομικές πράξεις. Με τον νέο Κανονισμό απλουστεύεται το νομικό πλαίσιο και μειώνεται ο αριθμός των πιστοποιητικών(από 37 νομικές πράξεις παραμένουν μόνο 3 εκτελεστικές πράξεις).

Ο Νικόλαος Ντάνος, Προϊστάμενος του Τμήματος Επισήμανσης Τροφίμων και Ηλεκτρονικού Εμπορίου της Δ/νσης Προστασίας Καταναλωτών του ΕΦΕΤ, αναφέρθηκε στο ηλεκτρονικό εμπόριο και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ενδεικτικά τόνισε ότι με τον νέο Κανονισμό, πλέον, στην περίπτωση ζώων και αγαθών που πωλούνται με μεθόδους εξ αποστάσεως επικοινωνίας, μπορούν να χρησιμοποιούνται για σκοπούς επίσημου ελέγχου δείγματα που παραγγέλλουν οι αρμόδιες αρχές από τους υπευθύνους επιχειρήσεων χωρίς αυτές να δηλώσουν την ταυτότητά τους.

Η ημερίδα έκλεισε με ενδιαφέρουσα συζήτηση όπου έγινε λόγος κυρίως για την αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατικών Κτηνιάτρων στους επίσημους ελέγχους καθώς και για την υλοποίηση του μέτρου της είσπραξης των κτηνιατρικών  τελών όπως διαμορφώνεται στο πλαίσιο του νέου Κανονισμού.

Όλες οι παρουσιάσεις των ομιλητών του συνεδρίου είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΔΟΚ, https://edokhellas.com/