εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Αντιμετώπιση των Κρίσεων των Αγροτικών Αγορών

0 comments
Αντιμετώπιση των Κρίσεων των Αγροτικών Αγορών

Σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, τα μέσα που είναι διαθέσιμα από την ΕΕ  για τη στήριξη των γεωργών, προκειμένου να προστατεύσουν το εισόδημά τους έναντι της πτώσης των τιμών και των απωλειών παραγωγής, έχουν πετύχει εν μέρει τους στόχους τους, η δε αξιοποίησή τους παραμένει ανεπαρκής και άνιση.

 

Επιπλέον, σύμφωνα με τους ελεγκτές, η στόχευση ορισμένων έκτακτων μέτρων δεν είναι η ενδεδειγμένη, και μπορούν να οδηγήσουν στην καταβολή δυσανάλογων αντισταθμιστικών πληρωμών.

Ενδεικτικό σύμφωνα με το Ελεγκτικό το γεγονός ότι, τα 513 εκατομμύρια ευρώ που δαπανήθηκαν για τη στήριξη του τομέα των οπωροκηπευτικών την περίοδο 2014 2018 σε συνέχεια της ρωσικής απαγόρευσης εισαγωγών, δόθηκαν χωρίς η ΕΕ να έχει ορίσει αντικειμενικές παραμέτρους για να εξεταστεί η χρήση τους. «Παραδείγματος χάριν, ποσοστό 61 % της στήριξης διατέθηκε στους παραγωγούς μήλων (κυρίως στην Πολωνία), μολονότι οι εξαγωγές μήλων είτε παρέμειναν σχεδόν σταθερές είτε ακόμη και αυξήθηκαν.», αναφέρει η έκθεση.

Επιπρόσθετα σύμφωνα με τους ελεγκτές, το μεγαλύτερο μέρος της ύψους 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ στήριξης που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό της ΕΕ για την ασφάλιση των γεωργών έναντι της αστάθειας των τιμών και των απωλειών παραγωγής είχε μικρό αντίκτυπο. Το ποσοστό των γεωργών που έχουν επωφεληθεί από τη στήριξη αυτή είναι πολύ μικρό, καθώς λιγότερο από το 10 % όσων ασφαλίζονται το κάνουν με τη στήριξη της ΕΕ.

Οι περισσότεροι γεωργοί δεν εξετάζουν καν το ενδεχόμενο λήψης μέτρων μετριασμού του κινδύνου, καθώς προσδοκούν ότι σε περίπτωση κρίσης θα εισπράξουν σημαντική δημόσια ενίσχυση. Επιπλέον, η στήριξη της ΕΕ για την ασφάλιση των γεωργών δεν διοχετεύεται σε εκείνους που την έχουν πραγματικά ανάγκη.

Στα δύο κράτη μέλη που κάνουν μεγαλύτερη χρήση της στήριξης αυτής (Ιταλία και Γαλλία), οι ελεγκτές παρατήρησαν συγκέντρωση των ενισχύσεων στον αμπελοοινικό τομέα. Στον τομέα αυτό, όπου το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο μπορεί να φθάνει τα 115.000 ευρώ/εκτάριο, πολλοί δικαιούχοι, δεδομένης της οικονομικής επιφάνειας και του προφίλ κινδύνου τους, θα είχαν ασφαλίσει την παραγωγή τους ακόμη και χωρίς την επιδότηση από την ΕΕ.

Σύμφωνα με το Ελεγκτικό, η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) της ΕΕ προβλέπει σειρά μέτρων που αποσκοπούν στη διασφάλιση ενός σταθερού και επαρκούς εισοδήματος για τους γεωργούς. Οι άμεσες ενισχύσεις προς τους 6,4 εκατομμύρια γεωργούς στα 28 κράτη μέλη ανέρχονται σε 41 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα με τις άμεσες ενισχύσεις, η ΚΓΠ περιλαμβάνει ειδικά μέσα για την πρόληψη και τη διαχείριση κινδύνων και κρίσεων στον τομέα της γεωργίας. Παραδείγματος χάριν, για τη σταθεροποίηση των γεωργικών εισοδημάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν η ασφάλιση και τα ταμεία αλληλοβοήθειας. Προβλέπεται επίσης η λήψη έκτακτων μέτρων, τα οποία αποσκοπούν στη σταθεροποίηση της αγοράς συνολικά σε περίπτωση σοβαρής διαταραχής. Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση της απαγόρευσης εισαγωγής ορισμένων γεωργικών προϊόντων από την ΕΕ, την οποία επέβαλε η Ρωσία το 2014.

Οι ελεγκτές εξέτασαν συγκεκριμένα αν τα εν λόγω εργαλεία εφαρμόστηκαν κατά τρόπο αποδοτικό, καθώς και αν απέφεραν αποτελέσματα. Επικεντρώθηκαν ιδίως στην ενωσιακή στήριξη για ασφάλιση και στα έκτακτα μέτρα που ελήφθησαν για τον τομέα των οπωροκηπευτικών σε συνέχεια της επιβολής των ρωσικών κυρώσεων το 2014.

Επιπλέον, οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι τα περισσότερα από τα προϊόντα που αποσύρθηκαν για δωρεάν διανομή επέστρεψαν τελικώς στην αγορά σε άλλη μορφή (παραδείγματος χάριν με τη μορφή χυμού στην Ελλάδα και την Ισπανία), ενώ μικρό μόνο μέρος διατέθηκε σε άτομα που έχουν ανάγκη.

Δεδομένων των πρόσφατων νομοθετικών προτάσεων για τη μελλοντική ΚΓΠ, επιδίωξη των οποίων είναι να ενισχυθεί η εστίαση στη διαχείριση κινδύνων, οι ελεγκτές συνιστούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα εξής:

  • να ενθαρρύνει τους γεωργούς να προετοιμάζονται καλύτερα για την αντιμετώπιση κρίσεων·
  • να σχεδιάσει και να παρακολουθεί καλύτερα τη στήριξη για ασφάλιση·
  • να αποσαφηνίσει τα κριτήρια για την ενεργοποίηση και τον τερματισμό έκτακτων μέτρων· και
  • να προσαρμόσει την αντιστάθμιση όσον αφορά τις ενέργειες απόσυρσης.

 Πηγή: Μαρία Γιουρουκέλη, Agronews, 05/12/2019