εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας, 12-13 Δεκεμβρίου 2021

0 comments
Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας, 12-13 Δεκεμβρίου 2021

 

 

Δημοσιεύουμε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας σχετικά με το σχέδιο έκτακτης ανάγκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διασφάλιση του εφοδιασμού τροφίμων και της επισιτιστικής ασφάλειας σε περιόδους κρίσεων, τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων για την πλειονότητα των εμπορικών αποθεμάτων.

 

 

Αλιεία

Αλιευτικές δυνατότητες στον Ατλαντικό, τη Βόρεια Θάλασσα, τη Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο για το 2022

Κατά τη διάρκεια της διήμερης συνόδου, τα κράτη μέλη συμμετείχαν σε τριμερείς διαβουλεύσεις για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων για την πλειονότητα των εμπορικών αποθεμάτων στα ενωσιακά και στα μη ενωσιακά ύδατα, στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο. Οι διαβουλεύσεις αυτές αναμένεται να συνεχιστούν το βράδυ της Δευτέρας έως ότου επιτευχθεί τελική πολιτική συμφωνία σχετικά με τα αλιευτικά δικαιώματα για το 2022.

Τον Δεκέμβριο κάθε έτους, το Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας συνέρχεται για να καθορίσει τα όρια αλιευμάτων του επόμενου έτους — γνωστά και ως συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC) — για τα περισσότερα εμπορικά ιχθυαποθέματα, μαζί με τις εθνικές ποσοστώσεις για κάθε είδος, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των αλιευτικών αποθεμάτων και του αλιευτικού τομέα της ΕΕ, καθώς και η περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική διάσταση της αλιείας. Τα σχετικά αποθέματα είναι εκείνα που διαχειρίζεται η ΕΕ μόνη της, από κοινού με γειτονικές χώρες εκτός ΕΕ, ή μέσω συμφωνιών που συνάπτονται στο πλαίσιο των περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ).

Η απόφαση του Συμβουλίου βασίζεται σε πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία λαμβάνει υπόψη τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, τους στόχους της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση (ΜΒΑ) που έχει καθοριστεί για κάθε είδος.

Γεωργία

Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την επισιτιστική ασφάλεια

Το Συμβούλιο εξέδωσε συμπεράσματα σχετικά με το σχέδιο έκτακτης ανάγκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διασφάλιση του εφοδιασμού τροφίμων και της επισιτιστικής ασφάλειας σε περιόδους κρίσεων. Στόχος του σχεδίου είναι η προετοιμασία για πιθανές μελλοντικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων ακραίων καιρικών φαινομένων, ζητημάτων υγείας των φυτών και των ζώων και ελλείψεων βασικών εισροών, όπως λιπασμάτων, ενέργειας και εργατικού δυναμικού. Οι υπουργοί εξέφρασαν ικανοποίηση για την πρωτοβουλία και αναγνώρισαν ότι είναι σημαντικό να αξιοποιηθούν τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την πανδημία COVID-19. Ειδικότερα, τόνισαν ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η η διασυνοριακή κινητικότητα προσώπων, αγαθών και κεφαλαίων, επίσης σε περιόδους κρίσεων.

Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων

Πραγματοποιήθηκε πολιτική συζήτηση σχετικά με το ζήτημα των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων της ΕΕ. Η συζήτηση επικεντρώθηκε ιδίως σε δύο βασικά εργαλεία σε επίπεδο ΕΕ για την καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στη γεωργία: Οδηγία (ΕΕ) 2019/633 και μέτρα που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής. Με βάση τις εμπειρίες τους σε εθνικό επίπεδο, οι υπουργοί μοιράστηκαν τις απόψεις τους σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εργαλείων αυτών όσον αφορά την ενίσχυση της θέσης των γεωργών στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Άλλα σημεία της ημερήσιας διάταξης

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε από την Προεδρία για την πορεία των διαπραγματεύσεων σχετικά με τον κανονισμό για τον έλεγχο της αλιείας και την πρωτοβουλία BIOEAST· η τελευταία αποτέλεσε επίσης αντικείμενο δήλωσης της ουγγρικής αντιπροσωπίας, εξ ονόματος των 11 κρατών μελών της BIOEAST. Η Επιτροπή ενημέρωσε τους υπουργούς σχετικά με τον προτεινόμενο κανονισμό για τα προϊόντα μηδενικής αποψίλωσης και τους τρόπους βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των δημόσιων επενδύσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας.

Άλλα σημεία που έθιξαν τα κράτη μέλη ήταν τα κατάγματα στα οστά της τρόπιδας του στέρνου στις ωοτόκες όρνιθες (Δανία), η βιωσιμότητα στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων (Σλοβακία), οι εξαγωγές γεωργικών ειδών διατροφής στην Κίνα (Λιθουανία), η αύξηση των τιμών των γεωργικών εισροών (Ισπανία), τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ και ζητήματα στον τομέα του χοιρείου κρέατος (αμφότερα εκ μέρους της Τσεχίας).

Σημεία «A»

Το Συμβούλιο ενέκρινε χωρίς συζήτηση τα σημεία που περιλαμβάνονται στους καταλόγους νομοθετικών και μη νομοθετικών σημείων Α.

Στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Οι υπουργοί ενέκριναν τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1091 όσον αφορά τη συνεισφορά της ΕΕ για τις ενοποιημένες στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις βάσει του δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027. Σκοπός του κανονισμού αυτού είναι να διασφαλιστεί ότι παρέχεται περαιτέρω χρηματοδοτική στήριξη στα κράτη μέλη για τη συλλογή στοιχείων σχετικά με τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με τον καθορισμό των σχετικών χρηματοδοτικών κονδυλίων για την περίοδο 2021-2027.

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 2021-2027

Το Συμβούλιο επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να μην εγείρει αντιρρήσεις σε δύο κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που συμπληρώνουν τις διατάξεις της μεταρρυθμισμένης Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ). Η πρώτη πράξη προβλέπει πρόσθετες απαιτήσεις για ορισμένους τύπους παρέμβασης που καθορίζονται από τα κράτη μέλη στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, και κανόνες σχετικά με την αναλογία για το πρότυπο 1 της καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης των εκτάσεων (ΚΓΠΚ). Η δεύτερη πράξη θεσπίζει κανόνες για τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τις εγγυήσεις και τη χρήση του ευρώ.

Πηγή: https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2021/12/13/council-approves-conclusions-on-new-plan-to-safeguard-europe-s-food-supply/