εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Κώδικας Δεοντολογίας για υπεύθυνες πρακτικές στα τρόφιμα

0 comments
Κώδικας Δεοντολογίας για υπεύθυνες πρακτικές στα τρόφιμα

 

Τον ευρωπαϊκό Κώδικα Δεοντολογίας για υπεύθυνες πρακτικές στον τομέα των επιχειρήσεων τροφίμων και της εμπορίας, δρομολόγησε επίσημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

 

Ο κώδικας αυτός αποτελεί ουσιαστικό μέρος των προσπαθειών που καταβάλλει η ΕΕ προκειμένου να αυξηθούν οι διαθέσιμες και οικονομικά προσιτές επιλογές υγιεινών και βιώσιμων τροφίμων που συμβάλλουν στη μείωση του συνολικού περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος.

Καταρτίστηκε σε συνεργασία με ενώσεις και εταιρείες της ΕΕ, με την ενεργό συμμετοχή και συμβολή άλλων ενδιαφερόμενων μερών, όπως διεθνών οργανισμών, ΜΚΟ, συνδικαλιστικών οργανώσεων και εμπορικών ενώσεων, και από κοινού με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι ενώσεις και οι εταιρείες του τομέα των τροφίμων που υπογράφουν τον κώδικα δεσμεύονται να επιταχύνουν τη συμβολή τους σε μια βιώσιμη μετάβαση. Με τις δεσμεύσεις τους, προσυπογράφουν τους στόχους που καθορίζονται στον κώδικα και ενθαρρύνουν τη συστράτευση παρεμφερών εταιρειών.

Ο κώδικας προβλέπει δύο επίπεδα δεσμεύσεων:

  • Για τις ενώσεις της ΕΕ:σύνολο επτά στόχων, καθένας με τους επιμέρους στόχους και τις ενδεικτικές δράσεις του. Αφορούν δράσεις που προωθούν τη στροφή προς υγιείς και βιώσιμες καταναλωτικές συμπεριφορές. Ο στόχος είναι να μειωθεί ο αντίκτυπος που έχουν οι δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων, το λιανικό εμπόριο και οι υπηρεσίες εστίασης στη βιωσιμότητα και να βελτιωθεί η βιωσιμότητα των αξιακών αλυσίδων τροφίμων όσον αφορά τους πρωτογενείς παραγωγούς και άλλους παράγοντες της αλυσίδας. Οι ενώσεις θα πρέπει να υποβάλλουν σε ετήσια βάση εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί.
  • Για τις επιχειρήσεις:πλαίσιο το οποίο θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις που επιθυμούν να πρωτοστατούν να αναλαμβάνουν φιλόδοξες δεσμεύσεις με μετρήσιμα αποτελέσματα. Το πλαίσιο αυτό καλύπτει ευρύ φάσμα τομέων, από την καλή μεταχείριση των ζώων και τη μείωση της ζάχαρης έως τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο πλήρες φάσμα προϊόντων αυτών των επιχειρήσεων. Οι εταιρείες θα αναφέρουν την πρόοδό τους υποβάλλοντας, σε ετήσια βάση, περίληψη της έκθεσής τους για τη βιωσιμότητα.

Την ημέρα δρομολόγησης του κώδικα, τα 65 μέρη που τον υπογράφουν (26 παρασκευαστές τροφίμων, 14 επιχειρήσεις λιανικής πώλησης τροφίμων, 1 υπεύθυνος του κλάδου των υπηρεσιών εστίασης και 24 ενώσεις) αποτελούν πλέον πρωτοπόρες επιχειρήσεις και ενώσεις (τον Κώδικα υπογράφουν μεταξύ άλλων οι Copa&Cogeca, η UECBV, η FoodDrink Europe).

Περισσότερες ενώσεις και επιχειρήσεις της ΕΕ στον τομέα των τροφίμων καλούνται να προσχωρήσουν στον κώδικα δεοντολογίας, ο οποίος θεωρείται λύση που αλλάζει τα δεδομένα. Η προσέγγιση του πολυμερούς διαλόγου που ακολουθεί μπορεί να χρησιμεύσει ως πρότυπο για τον παγκόσμιο μετασχηματισμό.

Ο κώδικας σηματοδοτεί την έναρξη μιας δυναμικής διαδικασίας. Η διακυβέρνηση του κώδικα θέτει σε εφαρμογή τα εργαλεία συνεργασίας μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων φορέων με σκοπό την ανάληψη νέων και πιο φιλόδοξων δεσμεύσεων, τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων και την τόνωση της αλληλεπίδρασης και των ανταλλαγών.

Η Κομισιόν προτίθεται να παρουσιάσει τον κώδικα στη σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τα συστήματα τροφίμων εντός του τρέχοντος έτους.

Ο κλάδος του ευρωπαϊκού εμπορίου ζώντων ζώων και κρέατος βρίσκεται μεταξύ αυτών που συνυπογράφουν τον Κώδικα Δεοντολογίας της Ευρ. Ένωσης για υπεύθυνες πρακτικές στον τομέα των επιχειρήσεων τροφίμων και της εμπορίας.

Είναι μια υπογραφή για την οποία ο κλάδος αυτός δηλώνει υπερήφανος, όπως δηλώνει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή της η UECBV (Ευρωπαϊκή Ένωση Εμπόρων Ζώντων Ζώων και Κρέατος).

Σημειώνεται ότι στις 26 Ιανουαρίου 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευκόλυνε τη διεξαγωγή συζητήσεων μεταξύ ευρέος φάσματος ενδιαφερομένων του τομέα των τροφίμων με σκοπό την κατάρτιση Κώδικα Δεοντολογίας της Ε.Ε. σχετικά με υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές και πρακτικές εμπορίας, ως μία από τις πρώτες πρωτοβουλίες που πρέπει να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο».

Στο πλαίσιο αυτό, η UECBV πήρε ενεργά μέρος στις διαδικασίες σύνταξης του Κώδικα Δεοντολογίας και σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε, ο κλάδος έχει δεσμευτεί να διαδραματίσει τον ρόλο του συμβάλλοντας στον μετασχηματισμό των συστημάτων τροφίμων στα οποία δραστηριοποιείται, και πάντα εντός των δυνατοτήτων άσκησης της επιρροής του. «Πρόκειται για ένα μονοπάτι στο οποίο ήδη βηματίζει ο κλάδος και τα μέλη μας σε ολόκληρη την Ευρώπη διαθέτουν ήδη ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων για να διασφαλίσουν την καλύτερη περιβαλλοντική απόδοση, ώστε να είναι μέρος της λύσης».

Όπως υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή της η UECBV, «η γεωργία είναι ένας από τους λίγους τομείς που κατάφερε να μειώσει τις εκπομπές CO2 κατά τα τελευταία 20 χρόνια» ενώ επίσης η UECBV έχει δημοσιεύσει από το 2019 το Red Meat Footprint και θα συνεχίσει να το αναπτύσσει.

Η UECBV υπενθυμίζει επίσης ότι συμμετέχει σε πρωτοβουλίες, όπως εκείνες για την βελτίωση της καλής μεταχείρισης των ζώων κατά τη μεταφορά (κατευθυντήριες γραμμές που συντάχθηκαν με σχετικούς ενδιαφερόμενους), τον οδηγό υγιεινή σφαγής για ορθές πρακτικές (σε τελικό στάδιο ανάπτυξης), αλλά και την κυκλική οικονομία, τη βιοποικιλότητα, τη βιώσιμη δημιουργία αξίας κ.λπ.