εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Επαγρύπνηση για την Αφρικανική Πανώλη

0 comments
Επαγρύπνηση για την Αφρικανική Πανώλη

 

Η Διεύθυνση Υγείας Ζώων του ΥΠΑΑΤ με σχετική εγκύκλιο καλεί σε επαγρύπνηση τις Περιφέρειες, τις Περιφερειακές Ενότητες και τις οργανώσεις των χοιροτρόφων, για τον έλεγχο της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων (ΑΠΧ).

 

 

 

Με δεδομένη την πρώτη εστία ΑΠΧ στο Ν. Σερρών, είναι απαραίτητο να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα. Ουσιαστικά, η Διεύθυνση Υγείας Ζώων του ΥΠΑΑΤ ενεργοποιεί το σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση της ΑΠΧ, σε όλη τη χώρα. Με την εγκύκλιο Αριθµ. πρωτ.:458/50853/13.02.2020, καλούνται οι κτηνιατρικές υπηρεσίες των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες:

  1. Ενεργοποίηση του Σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης.
  2. Ενηµέρωση-Κοινοποίηση του νοσήµατος

Οι επιδιωκόµενοι σκοποί της ενηµέρωσης αυτής και το περιεχόµενό της, ανάλογα µε τους αποδέκτες , είναι:

α. οι κτηνίατροι (προσωπικό κτηνιατρικών υπηρεσιών και ιδιώτες κτηνίατροι)

β. οι χοιροτρόφοι

γ. οι Κυνηγοί και τα µέλη των συνεργείων δίωξης

δ. οι µεταφορείς ζώντων χοίρων , προϊόντων χοιρείου κρέατος ή ζωοτροφών

ε. οι ταξιδιώτες, να ενηµερώνονται στα σηµεία εισόδου στη Χώρα

3.Μέτρα αυξηµένης επιτήρησης ανάλογα µε την επιδηµιολογική κατάσταση των περιοχών της Χώρας

  1. ∆ιακίνηση χοίρων

α. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της χώρας στην περιοχή δικαιοδοσίας τους αναπτύσσουν άµεσα σύστηµα επιτήρησης των χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων

β. Παύση των µετακινήσεων χοίρων στις µολυσµένες περιοχές

γ. Σε όλη την χώρα οι χοίροι οι οποίοι διακινούνται για οποιοδήποτε λόγο, εξετάζονται κλινικά για τον εντοπισµό συµπτωµάτων Αφρικανικής Πανώλους των χοίρων και θα συνοδεύονται από Υγειονοµικό Πιστοποιητικό.

δ. Οι χοίροι που προορίζονται για άµεση σφαγή θα οδηγούνται άµεσα στο σφαγείο

ε. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην τήρηση των χρόνων αναμονής για τα ζώα που µεταφέρονται στο σφαγείο και προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.

στ. Οι χοιροτρόφοι να ενηµερώνουν εγκαίρως (τουλάχιστον τρεις (3) ηµέρες πριν) την αρµόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία στην οποία υπάγονται, για την πρόθεση τους να µετακινήσουν χοίρους

5.Καταγραφή των χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων (συµπεριλαµβανοµένων των backyards), σήµανση των χοίρων και καταχώρηση των µετακινήσεων των χοίρων στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Κτηνιατρικής (ΟΠΣΚ)

  1. Επιδηµιολογική διερεύνηση για την τυχόν άφιξη χοίρων από την περιοχή που έχουν επιβεβαιωθεί εστίες Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων, πριν ή µετά την επιβεβαίωση τους.
  2. Μέτρα βιοασφάλειας στα σφαγεία χοίρων και στα οχήµατα που µεταφέρουν χοίρους.
  3. Μέτρα για την διαχείριση των αγριόχοιρων στα πλαίσια του ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων.
  4. Εφαρµογή µέτρων βιοασφάλειας στις εκτροφές χοίρων

α) Έλεγχος µετακινήσεων ζώων στις εκµεταλλεύσεις

β) Κατάλληλη ένδυση του προσωπικού και των επισκεπτών

γ) Τήρηση των κανόνων ατοµικής υγιεινής από το προσωπικό.

δ) Περιορισµός των επισκεπτών στο ελάχιστο δυνατό.

ε) Αποφυγή χρήσης δανεισµένου ή µεταχειρισµένου εξοπλισµού.

στ) Καθαρισµός και απολύµανση της εκτροφής και των οχηµάτων.

ζ) Αντιµετώπιση τρωκτικών, εντόµων και παρασίτων.

Πηγή: http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/XOIROI/2020/afr_panoli_xoiron_egkiklios_130220.pdf