εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Θεσμοθέτηση Διεπαγγελματικών Οργανώσεων

0 comments
Θεσμοθέτηση Διεπαγγελματικών Οργανώσεων

 

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις είναι πια έτοιμο και η σχετική απόφαση πήρε ΦΕΚ στις 20 Ιουνίου, ενώ οι  εκπρόσωποι, που συμμετέχουν στη προσπάθεια διαμόρφωσης της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης για τη Φέτα, «διυλίζουν τον κώνωπα».

 

Ως Διεπαγγελματικές Οργανώσεις (ΔΟ) αναγνωρίζονται σε εθνικό επίπεδο νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με νομική προσωπικότητα, που συνιστώνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Για την αναγνώρισή τους απαραίτητη προϋπόθεση είναι να αποδεικνύουν ότι αντιπροσωπεύουν δια των μελών τους το 1/3 της συνολικής παραγωγής και το 1/3 της μεταποίησης ή της εμπορίας συμπεριλαμβανομένης της διανομής, σε κάθε τομέα για τον οποίο ζητείται η αναγνώριση.

Για τη διαδικασία αναγνώρισης απαιτείται η υποβολή αίτησης στην καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ ανάλογα με τον τομέα (προϊόν) ή τους τομείς για τους οποίους ζητείται η αναγνώριση.

Διεπαγγελματικές που έχουν αναγνωριστεί πριν την έναρξη ισχύος της απόφασης, οφείλουν να προσαρμοστούν στις διατάξεις της εντός προθεσμίας έξι μηνών, υποβάλλοντας στην αρμόδια αρχή, αίτηση αναγνώρισης σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, ειδάλλως ανακαλείται η αναγνώρισή τους.

Η αρμόδια αρχή διενεργεί τακτικούς και έκτακτους ελέγχους προκειμένου να διαπιστώνει την τήρηση εκ μέρους της ΔΟ των προϋποθέσεων αναγνώρισής της και των υποχρεώσεων της. Αν από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι η ΔΟ δεν τηρεί τις υποχρεώσεις της ή ότι ένας ή περισσότεροι από τους όρους αναγνώρισης έπαυσαν να πληρούνται, η αρμόδια αρχή, θέτει στη ΔΟ προθεσμία συμμόρφωσης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των τεσσάρων μηνών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία συμμόρφωσης, ανακαλείται προσωρινά η αναγνώριση της ΔΟ για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών. Αν διαπιστωθεί ότι μετά την παρέλευση του τετραμήνου της προσωρινής ανάκλησης, η ΔΟ δεν έχει συμμορφωθεί, ανακαλείται οριστικά η αναγνώρισή της.

Για τη Διεπαγγελματική της Φέτας

Οι εκπρόσωποι των οργανώσεων εμφανίζονται επιφυλακτικοί να βάλουν τις τελικές υπογραφές για τη σύσταση της Διεπαγγελματικής και μάλλον οι αποφάσεις μετατίθενται για μετά τις εθνικές εκλογές.

Οι πληροφορίες θέλουν την πλευρά των κτηνοτρόφων να διατηρεί κάποιες επιφυλάξεις, ως προς τις υποχωρήσεις που έγιναν προηγούμενα και την πλευρά των γαλακτοβιομήχανων, όπως εκφράζεται δια του ΣΕΒΓΑΠ, να προτιμά τη μετάθεση των αποφάσεων για μετά τις εκλογές, ελπίζοντας σε ένα καλύτερο για τον κλάδο κλίμα.