εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Σχολές Κρεοπωλών

0 comments
Σχολές Κρεοπωλών

 

Ανησυχία έχει προκαλέσει στις τάξεις των κρεοπωλών εγκύκλιος του ΕΦΕΤ η οποία εκδόθηκε προ ολίγων εβδομάδων (Αρ. Πρωτ. 14203/7.11.2017), η οποία αναφέρεται στις απαιτήσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων.

 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι μικρές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται σε πλήρη ανάπτυξη συστήματος HACCP, εκπαιδεύουν ή καταρτίζουν υποχρεωτικά όλο το προσωπικό που ασχολείται με το χειρισμό τροφίμων ακολουθώντας τα προγράμματα που έχει εκπονήσει ο ΕΦΕΤ. Το δε σύνολο των χειριστών τροφίμων αυτών των επιχειρήσεων θα πρέπει να διαθέτουν βεβαιώσεις εκπαίδευσης εκδοθείσες από τον ΕΦΕΤ.

Από την παραπάνω εκπαίδευση ή κατάρτιση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων «εξαιρείται μόνο το προσωπικό, το οποίο διαθέτει τίτλο σπουδών (απολυτήριος τίτλος, πτυχίο ή δίπλωμα) επιπέδου δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, από τον οποίο να προκύπτει σαφώς ότι ο εργαζόμενος είναι επαρκώς καταρτισμένος σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας ή άλλου καταλλήλου κατά περίπτωση τομέα των τροφίμων».

Η εγκύκλιος εκδόθηκε προκειμένου να διευκρινίσει τον τρόπο εφαρμογής παλαιότερης Υπουργικής Απόφασης (της ΥΑ 14708/2007, ΦΕΚ 1616/Β/17.8.2017) μετά τις τροποποιήσεις που επέφερε σχετική Απόφαση του αν. υπουργού ΥΠΑΑΤ Γ. Τσιρώνη (ΥΑ 439/2017, ΦΕΚ 2873/Β/21.8.2017). Εκείνη η παλαιότερη ΥΑ του 2007 όριζε ότι από την εκπαίδευση ή κατάρτιση του προσωπικού «των επιχειρήσεων τροφίμων μπορεί να εξαιρείται μόνο το προσωπικό το οποίο διαθέτει έγκυρο τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό ή αποδεικτικό παρακολούθησης προγράμματος εκπαίδευσης ή κατάρτισης, από το οποίο να προκύπτει σαφώς ότι ο εργαζόμενος είναι επαρκώς καταρτισμένος σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας ή άλλου καταλλήλου κατά περίπτωση τομέα των τροφίμων».

Το ερώτημα μετά από την τροποποίηση αυτή είναι: για τους καταστηματάρχες κρεοπώλες και το προσωπικό τους, η Βεβαίωση των Σχολών Επαγγελμάτων Κρέατος εξακολουθεί να ισχύει με τον ίδιο τρόπο που ίσχυε μέχρι σήμερα; Ή μήπως καταργείται η ανάγκη της Βεβαίωσης των Σχολών Κρέατος, ανατρέποντας έτσι τα ως τώρα δεδομένα; Η Βεβαίωση της Σχολής συγκαταλέγεται τυπικά στους τίτλους σπουδών μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή όχι; Κάποιος που έχει τη Βεβαίωση της Σχολής είναι καλυμμένος ή πρέπει να πάρει και Βεβαίωση από τον ΕΦΕΤ;