εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Συμφωνία της Νέας ΚΑΠ

0 comments

 

 
Η νέα συμφωνία για την ΚΑΠ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη λήξη του καθεστώτος ποσοστώσεων για τη ζάχαρη και το γάλα, τη δημιουργία αποθεματικού κρίσης, καθώς και η βελτίωση της διαπραγματευτικής θέσης των αγροτών.
 
 
 
Στις 28 Οκτωβρίου η Ειδική Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ενέκρινε την πολιτική συμφωνία σχετικά με τα μεταβατικά μέτρα για την Κοινή Αγροτική Πολιτική το 2014, η οποία επιτεύχθηκε από τους διαπραγματευτές της λιθουανικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε., το Ευρωκοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την άτυπη διοργανική συνεδρίαση στο Στρασβούργο στις 23 του τρέχοντος μήνα.
 
Η μεταβατική ρύθμιση είναι το κλειδί για την ομαλή εφαρμογή της αναθεωρημένης Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, καθώς θα εξασφαλίσουν τη νομική ρύθμιση και χρηματοδότηση για τους αγρότες και τις διοικητικές αρχές μέχρι η νομοθεσία της αναμορφωμένης ΚΑΠ να είναι πλήρως αποτελεσματική.
 
Η συμφωνία αυτή εγκρίθηκε από  την Commission, το Συμβούλιο Υπουργών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζει όλες τις απαραίτητες εκτελεστικές πράξεις, ώστε οι νέοι κανόνες να τεθούν σε ισχύ από τον Ιανουάριο 2015. Επίσης, σύμφωνα με την διαδικασία, χωριστοί μεταβατικοί κανόνες για το 2014, αποτελούν αντικείμενο συζήτησης και θα πρέπει να εγκριθούν από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από το τέλος του έτους 2013.
Η πολιτική συμφωνία για τη μεταβατική ρύθμιση αναμένεται να εγκριθεί επισήμως κατά την διάρκεια συνεδρίασης του συμβουλίου υπουργών Γεωργίας και Αλιείας στις 17 Δεκεμβρίου.
 
Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ψηφίσει για το εν λόγω θέμα στις 4 Νοεμβρίου και στη συνέχεια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να δώσει συγκατάθεση για την έκδοση του συγκεκριμένου κανονισμού από με ψηφοφορία σε ολομέλειά του.
 
Τα κύρια στοιχεία της πολιτικής συμφωνίας σχετικά με τους «μηχανισμούς διαχείρισης της αγοράς μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
 
Κρέας – Γαλακτοκομικά
 
Τα υφιστάμενα συστήματα δημόσιας παρέμβασης και ιδιωτικής αποθεματοποίησης ενισχύσεων αναθεωρούνται, π.χ. με τεχνικές αναπροσαρμογές για το βόειο κρέας και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα και αποτελεσματικότερα – σύμφωνα με την Κομισιόν – στις εκάστοτε συνθήκες. Όσον αφορά τα γαλακτοκομικά προϊόντα, οι αλλαγές αυτές – παράταση της περιόδου αγοράς κατά έναν μήνα, αυτόματοι διαγωνισμοί για το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη πέραν των ποσοτικών ορίων, αύξηση του ορίου για το γάλα σε 50.000 τόνους και πιθανή αποθεματοποίηση του αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη και ορισμένων τυριών ΠΟΠ/ΠΓΕ – συμπληρώνουν τη «δέσμη προτάσεων για το γάλα» που ενσωματώνεται στον κανονισμό.
 
Οι τροποποιήσεις των κανόνων της ενιαίας Κοινής Οργάνωσης Αγοράς έχουν στόχο να βελτιώσουν τον προσανατολισμό της ευρωπαϊκής γεωργίας στην αγορά, υπό το πρίσμα του αυξημένου ανταγωνισμού στις παγκόσμιες αγορές, παρέχοντας παράλληλα στους γεωργούς ένα αποτελεσματικό δίχτυ ασφαλείας σε συνθήκες εξωτερικής αβεβαιότητας (μαζί με τις άμεσες ενισχύσεις και τις επιλογές για τη διαχείριση των κινδύνων στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης). 
 
Αποθεματικό Κρίσης
 
Στη συμφωνία για τη Νέα ΚΑΠ, καθιερώνονται νέες ρήτρες διασφάλισης για όλους τους τομείς, ώστε να μπορεί η Επιτροπή να λαμβάνει επείγοντα μέτρα για να αντιμετωπίζει γενικές διαταραχές της αγοράς – όπως τα μέτρα που επιβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης e-coli τον Μάιο-Ιούλιο του 2011. Τα μέτρα αυτά θα χρηματοδοτούνται από ένα αποθεματικό κρίσης που θα προκύψει από την ετήσια μείωση των άμεσων ενισχύσεων. Τα κονδύλια που δεν χρησιμοποιούνται για μέτρα αντιμετώπισης κρίσεων θα επιστρέφονται στους γεωργούς το επόμενο έτος. Σε περίπτωση σοβαρών ανισορροπιών στην αγορά, η Επιτροπή μπορεί να επιτρέψει επίσης σε Οργανώσεις Παραγωγών ή Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, αφού δώσουν ορισμένες εγγυήσεις, να λάβουν συλλογικά ορισμένα προσωρινά μέτρα (για παράδειγμα, απόσυρση από την αγορά ή αποθήκευση από ιδιωτικούς φορείς) για τη σταθεροποίηση του εν λόγω τομέα.
 
Ομάδες Παραγωγών και Διεπαγγελματικές Οργανώσεις
 
Στις αποφάσεις της Νέας ΚΑΠ τονίζεται, ότι προκειμένου να βελτιωθεί η διαπραγματευτική θέση των αγροτών στην τροφική αλυσίδα, η Επιτροπή επιδιώκει την καλύτερη οργάνωση του τομέα μέσω ορισμένων περιορισμένων παρεκκλίσεων από την ενωσιακή νομοθεσία περί ανταγωνισμού. Οι κανόνες που σχετίζονται με την αναγνώριση των Οργανώσεων Παραγωγών (ΟΠ) και των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων καλύπτουν πλέον όλους τους τομείς – οι επιπλέον επιλογές σύστασης τέτοιων οργανώσεων μεταφέρονται στις πιστώσεις για την αγροτική ανάπτυξη. Επιπλέον, παρέχεται, υπό ορισμένες προϋποθέσεις και εγγυήσεις, η δυνατότητα στους γεωργούς να διαπραγματεύονται συλλογικά τις συμβάσεις για την προμήθεια ελαιολάδου, βοείου κρέατος, σιτηρών και ορισμένων άλλων προϊόντων αροτραίων καλλιεργειών. Η Επιτροπή θα παράσχει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με πιθανά ζητήματα που αφορούν το δίκαιο του ανταγωνισμού. Οι παραγωγοί ζαμπόν που καλύπτονται από προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή ονομασία προέλευσης μπορούν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να ρυθμίζουν την προμήθεια του προϊόντος στην αγορά. 
 
Για λόγους απλούστευσης και προσανατολισμού της αγοράς, καταργούνται ορισμένα μικρά ή μη χρησιμοποιούμενα προγράμματα (ενίσχυση για τη χρησιμοποίηση αποκορυφωμένου γάλακτος και αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη σε ζωοτροφές και καζεΐνης, ως συνδεδεμένη ενίσχυση για τους μεταξοσκώληκες).
 
Πρόγραμμα κατανάλωση φρούτων και γάλακτος στα σχολεία
 
Τα προγράμματα κατανάλωσης φρούτων και διανομής γάλακτος στα σχολεία προβλέπεται να διευρυνθούν, και ο ετήσιος προϋπολογισμός για το πρόγραμμα διανομής φρούτων στα σχολεία αυξάνεται από 90 ευρώ σε 150 εκατ. ευρώ ετησίως.
 
Ζάχαρη και Οίνος
 
Καθώς οι ποσοστώσεις γάλακτος λήγουν το 2015, η μεταρρύθμιση προβλέπει τη λήξη του καθεστώτος ποσοστώσεων για τη ζάχαρη στις 30 Σεπτεμβρίου 2017, επιβεβαιώνοντας τον στόχο της μεταρρύθμισης του τομέα της ζάχαρης το 2005 να θέσει τέρμα στο καθεστώς των ποσοστώσεων παρέχοντας κάποιο χρόνο στον τομέα να προσαρμοστεί. Έτσι, η Κομισιόν θεωρεί ότι θα βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των παραγωγών της Ε.Ε. τόσο στην εγχώρια όσο και στην παγκόσμια αγορά (καθώς οι εξαγωγές της Ε.Ε. περιορίζονται από τους κανόνες του ΠΟΕ για τις ποσοστώσεις). Η μεγάλη προσφορά στις εγχώριες αγορές της Ε.Ε. «σε λογικές τιμές θα ωφελήσει επίσης τους ενδιάμεσους και τελικούς καταναλωτές ζάχαρης», πιστεύουν Κομισιόν, Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που συμφώνησαν στην απόφαση. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει ότι για να ενισχυθεί η ασφάλεια, θα πρέπει να διατηρηθούν οι τυποποιημένες διατάξεις για τις συμφωνίες μεταξύ ζαχαρουργείων και παραγωγών. Για την περίοδο μετά τις ποσοστώσεις, η λευκή ζάχαρη θα παραμείνει επιλέξιμη για ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση ενώ οι περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν απεριόριστη πρόσβαση, χωρίς δασμούς, στην αγορά της Ε.Ε.
 
Όσον αφορά την παραγωγή οίνου, η συμφωνία αποδέχεται την απόφαση της μεταρρύθμισης του 2006 για τερματισμό του συστήματος δικαιωμάτων αμπελοφύτευσης στο τέλος του 2015, και καθιερώνει σύστημα αδειών για φύτευση νέων αμπέλων από το 2016 — όπως συνέστησε η ομάδα υψηλού επιπέδου για τον οίνο τον περασμένο Δεκέμβριο — με την αύξηση να περιορίζεται στο 1% ανά έτος.