εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Κανόνες Εμπορίας Κρέατος Πουλερικών

0 comments

 

 
Ο Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός «ΠΙΝΔΟΣ» κατέθεσε αίτημα στο ΥΠΑΑΤ για την  τροποποίηση του κοινοτικού Κανονισμού 543/2008 «για τους κανόνες εμπορίας κρέατος πουλερικών».  
 
 
Ο Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός ΠΙΝΔΟΥ με έγγραφό του στο ΥΠΑΑΤ προτείνει την τροποποίηση του κοινοτικού Κανονισμού 543/2008, ειδικά του άρθρου 1 που αφορά την κατάταξη και ονοματολογία των σφαγίων πουλερικών, ώστε να ανταποκρίνεται στις συνθήκες εκτροφής και εμπορίας του κοτόπουλου ελεύθερης βοσκής στην Ελλάδα, αλλά επίσης όπως διαπιστώνεται και σε άλλες χώρες της ΕΕ.
 
Ο συνεταιρισμός διακινεί για λογαριασμό των μελών του πιστοποιημένα κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής του εθνικού ποιοτικού προτύπου AGROCERT σύμφωνα με τον κανονισμό 543/2008και την ΚΥΑ για τα Προϊόντα Ειδικών Πτηνοτροφικών Εκτροφών. Όμως διαπιστώνει κενά και προβλήματα στην εμπορία των πιστοποιημένων κοτόπουλων ελεύθερης βοσκής ως προς την ετικέτα πληροφόρησης του καταναλωτή στις συσκευασίες διότι δεν μπορεί να προβληθεί το προϊόν σε όλη του την έκταση σύμφωνα με τις προτιμήσεις της ζήτησης, ειδικά του αρσενικού κοτόπουλου ελεύθερης βοσκής. Από έρευνα αγοράς ο συνεταιρισμός διαπιστώνει ότι ο καταναλωτής επιθυμεί να γνωρίζει το φύλο και τη διάρκεια πάχυνσης στην ελεύθερη βοσκή διότι τα αρσενικά κοτόπουλα είναι βαρύτερα και μεγαλύτερα από τα θηλυκά, παρουσιάζουν ιδιαίτερες οργανοληπτικές ιδιότητες, είναι σκληρότερα, ενώ τα θηλυκά τρυφερότερα, ενώ ο χρόνος μαγειρέματος είναι διαφορετικός για τα δύο φύλα. Η παραγωγική κατεύθυνση, δηλαδή η κρεοπαραγωγή, η αυγοπαραγωγή ή μικτή κατεύθυνση των υβριδίων δεν επηρεάζουν τις προτιμήσεις της ζήτησης.  
 
Η ορθή, όμως, ετικέτα διαχωρισμού του φύλου και της διάρκειας πάχυνσης δεν μπορεί να εφαρμοσθεί, εξαιτίας των κενών στους ορισμούς για τα σφάγια κοτόπουλου του άρθρου 1του κανονισμού, σε συνδυασμό με τα άρθρα 11 και 12 και τα σχετικά παραρτήματα για τα συστήματα εκτροφής και τους ελέγχους, με συνέπεια την ελλιπή αξιοποίηση του προϊόντος, την απώλεια προστιθέμενης αξίας και εισοδήματος σε βάρος του παραγωγού.  
 
Πώς, όμως, επιδρά η ατέλεια του κανονισμού σε βάρος της ορθής ετικέτας προβολής του αρσενικού κοτόπουλου ελεύθερης βοσκής  κατά το συνεταιρισμό;
 
Το άρθρο 1 του κανονισμού 543/2008 αναφέρει του εξής ορισμούς:  
 
• Κοτόπουλο (για ψήσιμο)
• Πετεινός και κότα (για βράσιμο)
• Νεοσσός, πετεινάρι: κοτόπουλα βάρους σφαγίου χαμηλοτέρου των 650 g (χωρίς εντόσθια, κεφάλι και πόδια). Το κοτόπουλο βάρους μεταξύ 650 g και 750 g είναι δυνατόν να ονομασθεί «νεοσσός» εάν την ημέρα της σφαγής η ηλικία του δεν υπερβαίνει τις 28 ημέρες. Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόσουν
• Πετεινάρι: αρσενικό κοτόπουλο ωοπαραγωγικής φυλής, του οποίου το άκρο του στέρνου είναι σκληρό αλλά όχι πλήρως οστεοποιημένο και η ηλικία σφαγής του οποίου είναι τουλάχιστον 90 ημέρες.
• Καπόνι: αρσενικό πουλερικό που έχει ευνουχισθεί χειρουργικά πριν φθάσει στη σεξουαλική ωριμότητα και έχει σφαγεί σε ελάχιστη ηλικία 140 ημερών. Μετά τον ευνουχισμό τα καπόνια πρέπει να εκτραφούν για διάστημα τουλάχιστον 77 ημερών.

Σύμφωνα με τους ορισμούς οι δύο πρώτες κατηγορίες ορίζουν το φύλο, τον τρόπο παρασκευής δηλαδή για ψήσιμο ή βράσιμο χωρίς εμπορικές προδιαγραφές ηλικίας, βάρους και παραγωγικής κατεύθυνσης , ενώ οι τρεις επόμενες ορίζουν κατά περίπτωση ηλικία, βάρος, φύλο και παραγωγική κατεύθυνση.

Στο επίπεδο της παραγωγής και εμπορίας οι ορισμοί αυτοί ερμηνεύονται ως εξής:
 
1. Κοτόπουλο (για ψήσιμο) νεοσσός, πετεινάρι. 
Πρόκειται για το κοτόπουλο και των δύο φύλων ανεξάρτητα από παραγωγική κατεύθυνση που εκτρέφεται σε συνθήκες εντατικής (ταχείας πάχυνσης) ή ελεύθερης βοσκής. 
• Στην περίπτωση της ταχείας πάχυνσης σε ηλικία μικρότερη των 28 ημερών μπορεί να είναι βάρους σφαγίου 650 – 750 γρ (νεοσσός εντατικής πάχυνσης και για τα δύο φύλα που θα φθάσει το 1,5 χγρ σφαγίου σε 2 μηνες). 
• Σε ελεύθερη βοσκή (βραδεία πάχυνση) και σε ηλικία μικρότερη των 28 ημερών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 650 γρ. Στην περίπτωση αυτή το θηλυκό λέγεται νεοσσός, ενώ το αρσενικό πετεινάρι. 

2. Πετεινός και κότα (για βράσιμο). 
Η κατηγορία αυτή για την ελεύθερη βοσκή περιλαμβάνει μόνο τα αρσενικά κοτόπουλα που είναι :   
• Tο αρσενικό κοτόπουλο αυγοπαραγωγικής φυλής ηλικίας άνω των 90 ημερών,
• Το καπόνι, που είναι το αρσενικό κοτόπουλο κρεοπαραγωγής που έχει ευνουχισθεί και εκτραφεί για πάχυνση σε ηλικία άνω των140 ημερών.

Το ερώτημα που προκύπτει για το διαχωρισμό του φύλου στην ελεύθερη βοσκή είναι το κενό ορισμού για τις εξής κατηγορίες και των δύο φύλων και όλων των παραγωγικών κατευθύνσεων:
• για τα αρσενικά και τα θηλυκά ηλικίας από 28 μέχρι 90  ημερών, 
• για τα αρσενικά ηλικίας άνω των 90  ημερών που δεν είναι καπόνια, 
• για τα θηλυκά άνω 90  ημερών.

Είναι εμφανές ότι ο κανονισμός 543/2008 στο άρθρο 1 βασίζεται αποκλειστικά στα συστήματα εκτροφής και εμπορίας που επικρατούν σε ορισμένες χώρες της ΕΕ όπου σε ελεύθερη βοσκή βραδείας πάχυνσης εκτρέφονται μόνο τα αρσενικά κοτόπουλα. 

Με το σύστημα αυτό τα αρσενικά κοτόπουλα σε εκτροφή ελεύθερης βοσκής διαχωρίζονται ως:
 
• νεοσσοί – πετεινάρια μέχρι την ηλικία των 28 ημερών, 
• πετεινάρια που είναι τα αρσενικά αυγοπαραγωγής σε ηλικία άνω 90 ημερών,
• καπόνια που είναι μόνο τα αρσενικά κρεοπαραγωγής 

Τα θηλυκά εκτρέφονται σε ελεύθερη βοσκή μόνο μέχρι την ηλικία των 28 ημερών ως νεοσσοί, ενώ κότες για βράσιμο θεωρούνται τα υβρίδια  αυγοπαραγωγής ορνιθώνα που μετά την παραγωγική περίοδο παραμένουν σε βοσκή για μικρή σχετικά περίοδο.  

Στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της ΕΕ κατά κανόνα δεν γίνεται ευνουχισμός των αρσενικών και δεν παράγονται καπόνια, ενώ γίνεται πάχυνση σε ελεύθερη βοσκή αρσενικών και θηλυκών όλων των υβριδίων, κρεοπαραγωγής, αυγοπαραγωγής και μικτής κατεύθυνσης, τόσο σε ηλικία 28 – 90 ημερών, όσο και σε ηλικία άνω των 90 ημερών, που δεν περιλαμβάνονται όμως στο άρθρο 1 του ως άνω κοινοτικού κανονισμού εμπορίας. 

Επομένως η τροποποίηση του κανονισμού σύμφωνα με το αίτημα του συνεταιρισμού είναι αναγκαία ώστε να μπορούν να πιστοποιούνται όλες οι κατηγορίες πάχυνσης κοτόπουλου σε ελεύθερη βοσκή σε όλες τις χώρες της ΕΕ και ειδικότερα: 

για τα δύο φύλα και για όλες τις παραγωγικές κατευθύνσεις να ορισθούν δύο νέες κατηγορίες,
• αρσενικά και θηλυκά ηλικίας 28 – 90 ημερών 
• αρσενικά και θηλυκά ηλικίας άνω των ημερών 

Στις πιστοποιήσεις και στις ετικέτες λιανικής πώλησης θα αναγράφονται οι αντίστοιχες αναγραφές και ανάλογες διαφοροποιήσεις τιμών στις επί μέρους κατηγορίες.    

Ακολουθεί το αίτημα του πτηνοτροφικού συνεταιρισμού Πίνδου.
 
ΠΡΟΣ:        ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
                  Υπουργό :                         κ.  Τσαυτάρη Αθανάσιο
                   Αναπληρωτή Υπουργό:   κ. Μάξιμο Χαρακόπουλο

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΤΗΝΟΤΟΦΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ «ΠΙΝΔΟΣ» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 543/2008. 

Κύριε Υπουργέ,

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα αίτημα του μέλους μας πτηνοτροφικού συνεταιρισμού ΠΙΝΔΟΣ που  αναφέρεται στον κανονισμό 543/2008 (ΕΚ) «για τις λεπτομέρειες εφαρμογής των κανόνων εμπορίας κρέατος πουλερικών του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007» που αντικατέστησε τον αρχικό κανονισμό 1538/91.

Ειδικότερα το αίτημα επικεντρώνεται στη βελτίωση της κατάταξης και ονοματολογίας των σφαγίων πουλερικών του άρθρου 1 του κανονισμού 543/2008 σε συνδυασμό με το σύστημα της ελεύθερης βοσκής, ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις προτιμήσεις και στην ορθή ενημέρωσή του καταναλωτή σύμφωνα με τις εγχώριες συνθήκες εμπορίας. Τονίζεται ότι τα κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής των μελών – παραγωγών του συνεταιρισμού έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με το σήμα AGROCERT.

Επισημαίνεται ότι οι ορισμοί για τα σφάγια κοτόπουλου του άρθρου 1 του κανονισμού 543/2008 σε συνδυασμό με τά άρθρα 11 και 12 σχετικά με τους ελέγχους, τα συστήματα εκτροφής και το παράρτημα I για την σχετική ονοματολογία στις διάφορες γλώσσες των χωρών της ΕΕ, έχουν διατυπωθεί σύμφωνα με τις πρακτικές εκτροφής ορισμένων χωρών της ΕΕ που δεν ανταποκρίνονται στις μεθόδους παραγωγής, στις  εμπορικές παρουσιάσεις και στις προτιμήσεις του καταναλωτή στη χώρας μας, αλλά και σε άλλες χώρες της ΕΕ. 
 
Όπως παρουσιάζεται στο αίτημα, ειδικότερα για το σύστημα ελεύθερης βοσκής προκύπτει ασάφεια και σύγχυση ως προς την εκτροφή των υβριδίων ανάλογα με την παραγωγική κατεύθυνση και στο φύλο, τη διάρκεια πάχυνσης την ηλικία σφαγής και το τελικό ζων βάρος, που κυρίως παρεμποδίζει την ορθή αξιοποίηση των αρσενικών κοτόπουλων και την προβολή τους στο βαθμό που προτιμώνται από την κατανάλωση. Προφανώς ο λόγος είναι ότι σε πολλές χώρες της ΕΕ τα αρσενικά κοτόπουλα, κυρίως των υβριδίων κρεοπαραγωγής αξιοποιούνται ως «καπόνια» μετά τη χειρουργική παρέμβαση ευνουχισμού τους, ενώ στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες της ΕΕ δεν ακολουθείται η πρακτική αυτή για παραγωγή καπονιών, αλλά η κανονική πάχυνση των αρσενικών σε ηλικία 28-90 ημερών ανεξαρτήτου παραγωγικής κατεύθυνσης. Έτσι ο φυσικός τρόπος εκτροφής των αρσενικών κοτόπουλων στη χώρα μας, που ανταποκρίνεται εξάλλου καλλίτερα στους κανόνες ευζωίας διότι ο ευνουχισμός δεν αντιμετωπίζεται ευνοϊκά από την σχετική κοινοτική νομοθεσία, δεν εντάσσεται στο κοινοτικό εμπορικό κεκτημένο και μπορεί να αντιμετωπισθεί ως παραπλανητική διαφήμιση και ενημέρωση του καταναλωτή.

Με δεδομένο ότι το αίτημα αυτό απορρέει από την μακροχρόνια εμπειρία και από τη σε βάθος γνώση  του μέλους μας συνεταιρισμού για τις πραγματικές συνθήκες παραγωγής και εμπορίας του κοτόπουλου στη χώρα μας, σας παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες σχετικά με την προτεινόμενη τροποποίηση και αναδιάρθρωση του άρθρου 1 του καν 543/2008 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 και τα παραρτήματα   I και V, που θα συμβάλλει μεγαλύτερη ευελιξία κατηγοριοποίησης των σφαγίων πιστοποιημένου κοτόπουλου και στην καλλίτερη αξιοποίηση του κρέατος πουλερικών ελεύθερης βοσκής, τόσο από το εμπορικό δίκτυο του συνεταιρισμού, όσο και από τα συστήματα διακίνησης σε όλη τη χώρα.
 
Περίληψη του αιτήματος
 
Παρακαλούμε να ενεργήσετε κατάλληλα στα αρμόδια όργανα αγροτικής πολιτικής της ΕΕ για την τροποποίηση του άρθρου 1 του Κανονισμού  543/2008 σε συνδυασμό με τα άρθρα 11 και 12 και τα σχετικά παραρτήματα, που αφορά την εμπορία κρέατος πουλερικών με την προσθήκη δύο νέων κατηγοριών για τα κοτόπουλα και των δύο φύλων όλων των παραγωγικών κατευθύνσεων, κρεοπαραγωγής, αυγοπαραγωγής ή μικτής, ως εξής:
 
• κοτόπουλα ηλικίας 28-90 ημερών,
• κοτόπουλα ηλικίας άνω των 90 ημερών,

Η αλλαγή αυτή του Κανονισμού θα επιτρέψει την αξιοποίηση των κοτόπουλων ελεύθερης βοσκής στην Ελλάδα που επικρατεί η διάρκεια πάχυνσης όπως ως άνω παρουσιάζεται σύμφωνα με τις προτιμήσεις της εγχώριας ζήτησης. 
Κατ΄αυτό τον τρόπο στα πιστοποιημένα κοτόπουλα θα αναγράφεται στις ετικέτες λιανικής πώλησης το φύλο και η διάρκεια πάχυνσης, που θα επιτρέψει τη διαφοροποίηση των τιμών την αύξηση της προστιθέμενης αξίας προς όφελος του παραγωγού.   

Επισημαίνεται ότι η κατάταξη των σφαγίων κοτόπουλου σύμφωνα με το άρθρο 1 ανταποκρίνεται στα συστήματα εκτροφής και εμπορίας σε επιλεγμένες χώρες της ΕΕ, αλλά δεν είναι κατάλληλη για την Ελλάδα που δεν εκτρέφονται καπόνια και γίνεται βραδεία πάχυνση σε ελεύθερη βοσκή κοτόπουλων όλων των φύλων και παραγωγικών κατευθύνσεων.