εγγραφείτε: Άρθρα

leader

Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων

0 comments
Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων

 

Με την Απόφαση 1875/63577 –  ΑΔΑ: ΨΖΥΑ4653ΠΓ-ΞΡ2 συγκροτήθηκε και λειτουργεί ήδη το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων στο ΥΠΑΑΤ.

 

Η ίδρυση του Κέντρου θεωρήθηκε αναγκαία λόγω της επιζωοτιολογικής κατάστασης στην Ελλάδα ως προς την Οζώδη ∆ερµατίτιδα των Βοοειδών, τη Γρίπη των Πτηνών, την Ευλογιά και τoν Καταρροϊκό Πυρετό του Προβάτου, καθώς και τον κίνδυνο εισόδου του Αφθώδη Πυρετού και της Πανώλης των Μικρών Μηρυκαστικών από την Τουρκία στην οποία ενδημούν.

Με την Απόφαση συγκροτείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Εθνικό Κέντρο Ελέγχου για την Οζώδη ∆ερµατίτιδα των Βοοειδών, την Γρίπη των Πτηνών, την Ευλογιά του Προβάτου, τον Καταρροϊκό Πυρετό του Προβάτου, τον Αφθώδη Πυρετό και την Πανώλη των Μικρών Μηρυκαστικών.

Στελέχωση του Εθνικού Κέντρο Ελέγχου

Το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου στελεχώνεται από υπαλλήλους της κεντρικής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και των αποκεντρωµένων κτηνιατρικών υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κατά περίπτωση.

Αρµοδιότητες Εθνικού Κέντρου Ελέγχου

Οι αρµοδιότητες του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου καλύπτουν όλη την Ελληνική επικράτεια και είναι :

 • Η εισήγηση για τη χάραξη και υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής, για τον έλεγχο και την εξάλειψη των νοσηµάτων,
 • Η εισήγηση για την συγκρότηση της Εθνικής Οµάδας Ειδικών, µε Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
 • Ο σχεδιασµός των αναγκαίων µέτρων για την καταπολέµηση των ασθενειών,
 • Η διεύθυνση, η παρακολούθηση και o συντονισµός της λειτουργίας των Τοπικών Κέντρων Ελέγχου µε σκοπό την έγκαιρη και αποτελεσµατική εφαρµογή των ανωτέρω µέτρων,
 • Η λειτουργία του ως συνδέσµου και η παροχή πληροφοριών στην Ευρ. Επιτροπή, στον Παγκόσµιο Οργανισµό για την Υγεία των Ζώων (ΟΙΕ), και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ασφάλεια των Τροφίµων (EFSA)
 • Η λειτουργία του ως συνδέσµου µε τα διαγνωστικά Εργαστήρια.
 • Η λειτουργία του ως συνδέσµου και η παροχή πληροφοριών στα άλλα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Η λειτουργία του ως συνδέσµου µε αγροτικούς – εµπορικούς τοµείς και τα Μ.Μ.Ε. (σε εθνικό επίπεδο)
 • Η λειτουργία του ως συνδέσµου µε τις αρµόδιες περιβαλλοντικές αρχές και φορείς για τον συντονισµό των ενεργειών για την κτηνιατρική και περιβαλλοντική ασφάλεια.
 • Η λειτουργία του ως συνδέσµου µε τα όργανα εφαρµογής του νόµου για την εξασφάλιση της ορθής εφαρµογής των ειδικών νοµικών µέτρων.
 • Η εισήγηση διευθέτησης οικονοµικών προβλέψεων για το σχέδιο έκτακτης ανάγκης, καθώς και για την κάλυψη των δαπανών που σχετίζονται µε την εµφάνιση των επιζωοτιών .
 • Η µέριµνα για την εξασφάλιση προσωπικού και άλλων πόρων στα Τοπικά Κέντρα Ελέγχου
 • Η υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδίου προγράµµατος εµβολιασµού έκτακτης ανάγκης, η µέριµνα για την προµήθεια και διανοµή των εµβολίων και η οριοθέτηση των ζωνών εµβολιασµού.
 • Η διατήρηση της ενηµέρωσης και ετοιµότητας.
 • Η διευθέτηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων και ο διορισµός προσωπικού για τα Κοινοτικά εκπαιδευτικά προγράµµατα.
 • Η λειτουργία του ως συνδέσµου µε γειτονικές ή τρίτες χώρες
 • Η µέριµνα για την εφαρµογή οποιουδήποτε επιπλέον µέτρου κρίνεται απαραίτητο για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των νοσηµάτων

Ο ∆ιευθυντής του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου :

 • καθορίζει τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα του προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου • επιβλέπει τις έκτακτες δραστηριότητες σχετικά µε τη καταπολέµηση των ασθενειών στα Τοπικά Κέντρα Ελέγχου.

Οι αρµοδιότητες του Συντονιστή του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου είναι:

 • οργανώνει το επιχειρησιακό κέντρο,
 • συντονίζει το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου της µε την Εθνική Οµάδα Ειδικών και τα Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς,
 • συντονίζει το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου µε το/τα Τοπικό/ά Κέντρο/α Ελέγχου Ασθένειας,
 • συντονίζει το προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου,
 • διατηρεί και ενηµερώνει συνεχώς τους ονοµαστικούς καταλόγους των προσώπων που στελεχώνουν το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου, τα Τοπικά Κέντρα Ελέγχου την Εθνική Οµάδα Ειδικών, τα Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς καθώς και για τον απαραίτητο εξοπλισµό του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου, σύµφωνα µε τα Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης.